Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

VI SA/Wa 2131/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-28

nie posiadają interesu prawnego w złożeniu wniosku o unieważnienie spornego patentu. Ponadto wskazał, że postawione w sprawie zarzuty udzielenia patentu na sporny...
wynalazek są bezpodstawne., Na rozprawie przeprowadzonej w dniu [...] sierpnia 2014r. wnioskodawcy podnieśli, że posiadają interes prawny w złożeniu przedmiotowego wniosku...

VI SA/Wa 789/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-06-29

naruszeń znaku towarowego Sophia R-[...] oraz do wycofania z rynku polskiego win opatrzonych zastrzeżonym znakiem towarowym. Wnioskodawca wywodził swój interes prawny...
interes prawny do występowania z wnioskiem o stwierdzenie nieważności wnioskodawczyni wywodziła z faktu bycia uprawnioną na terytorium Bułgarii do identycznego znaku towarowego...

II SA/Op 474/21 - Postanowienie WSA w Opolu z 2022-01-10

wniosek o odrzucenie skargi, organ wskazał na brak interesu prawnego skarżących w świetle art. 101 ustawy o samorządzie gminnym, do wniesienia skargi na kwestionowane...
zarządzenie Burmistrza G. W ocenie organu, skarżący nawet nie podjęli próby wykazania swego interesu prawnego i jego naruszenia. W tym zakresie organ podkreślił...

VI SA/Wa 2176/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-06-13

zastrzeżeniami patentowymi nr [...] nie nadawał się do stosowania, gdyż stanowiący jego przedmiot sposób nie mógł być używany w sensie technicznym. Uzasadniając swój interes prawny...
swój wniosek, uznając posiadanie interesu prawnego we wszczęciu przedmiotowego postępowania oraz dodatkowo wyjaśnił, że lek o nazwie T., o którym mowa w Świadectwie...

II SA/Wr 531/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-12-18

strony przeciwnej, skarżący nie wykazał zaistniałego w dacie wnoszenia skargi naruszenia zaskarżoną uchwałą indywidualnego interesu prawnego lub uprawnienia. Stawiając...
., Podnosząc, że zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą podjętą przez organ gminy...

II OSK 487/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-15

wezwania organu uchwałodawczego gminy do usunięcia naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia, a także zachował termin do wniesienia skargi, wynikający z art. 53 § 2...
p.p.s.a., Sąd podniósł, że kolejną przesłanką jest wykazanie przez skarżącego swojego interesu prawnego we wniesieniu skargi i wykazania jego naruszenia unormowaniami...

I OSK 333/13 - Wyrok NSA z 2014-03-28

interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Stosownie zaś do art. 61a § 1 k.p.a....
/Po 996/10). Pojęcie strony może być wyprowadzone tylko z konkretnej normy prawnej, która może stanowić podstawę do sformułowania interesu lub obowiązku. Interes prawny...

II OSK 1057/22 - Postanowienie NSA z 2022-05-30

jego interes prawny jednocześnie naruszając przepisy prawa. Wskazał, że pozostaje właścicielem działek nr [...] i [...], położonych w obrębie nr [...], które bezpośrednio...
skarżonego terenu i uchwalając skarżony plan miejscowy naruszyły interes prawny skarżącego nie uwzględniając sposobu zagospodarowania jego działek, a priori prowadząc...

II SA/Go 645/18 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-10-24

interes prawny w zakresie udostępnienia danych o poprzednich adresach zameldowania na pobyt stały i czasowy M.C.. Ocenę wykazania interesu prawnego w zakresie pozostałych...
dowodów. Wnioskodawca ponownie wskazał, że swój interes prawny wywodzi z przysługującego mu prawa do wystąpienia do sądu o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłych rodzicach...

IV SA/Po 699/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-10-04

zielenią izolacyjną od strony ulicy Tęczowej. Mimo dodatkowego wezwania do przedstawienia przez skarżących ich interesu prawnego w tej sprawie na gruncie ustawy...
ich interesu prawnego, który miałby być naruszony. Z treści 'odwołania' wynika przede wszystkim interes faktyczny, a nie interes prawny, polegający na uniemożliwieniu...
1   < Poprzednie   3   Następne >   +2   +5   +10   100