Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

K 17/92 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1993-09-29

w odniesieniu do świadczenia z pomocy społecznej w postaci biletu kredytowanego, a w konsekwencji pozbawienie jednostki istotnych gwarancji ochrony jej interesu prawnego...
dochodzenia prawa. Prawo do rzetelnej /'sprawiedliwej'/ procedury postępowania w sprawach dotyczących ochrony interesów prawnych obywateli należy do treści zasady demokratycznego...

P 1/90 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1991-01-08

dla interesu prawnego tych obywateli, których sprawa zawisła w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. TK pragnie w związku z tym zauważyć, że pytanie prawne Prezesa Naczelnego Sądu...
aktu normatywnego przed wydaniem orzeczenia., Odnosi się do sytuacji, w której utracił moc prawną akt normatywny kwestionowany w pytaniu prawnym, nie zaś akt prawny...

K 4/94 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1995-06-27

Wnioskodawcy - prawa wierzycieli do sądu, skoro odmawia tego prawa jedynie tym, którzy nie mają interesu prawnego w kwestionowaniu ugody, jak i też tym, którzy zaakceptowali...
ustawy, ogranicza zainteresowanym prawo do sądu, co jest sprzeczne z zasadą demokratycznego państwa prawnego., 2. Pozostałe zaskarżone przepisy ustawy z dnia 3 lutego...

K 25/95 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1996-12-03

korzyści prawnych /m.in. płynących z art. 691 Kc/ oraz ochrony interesu strony wynajmującej i interesu publicznego ustawodawca w art. 9 ust. 2 i 3 wprowadził daleko idącą...
co do kwestii intertemporalnych de lege lata. W takiej sytuacji uszczerbkowi uległ zresztą także interes prawny najemcy, który utracił opiekę, a przez to również jego zaufanie...

U 10/92 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1993-01-26

sytuacji prawnej stosownie do której obywatel /grupa obywateli/ może, opierając się na normach Konstytucji lub ustawy, chroniących jego interesy prawne, żądać skutecznie...
parlamentu współcześnie ma z reguły wyraźną podstawę prawną. Normę konstytucyjną przewidującą kompetencje parlamentu do uchwalenia regulaminu traktuje...

U 1/95 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1995-06-20

zasad konstytucyjnych. Minister Finansów może z niej korzystać tylko w ten sposób, by chroniąc słuszne interesy dłużnika nie pozbawić ochrony prawnej interesów...
ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji /Dz.U. 1991 nr 36 poz. 161 ze zm./. Ta reguła, iż ochrona słusznych interesów dłużnika nie może prowadzić do pozbawienia...

K 1/91 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1991-05-28

, lecz gdy wymaga tego interes ogólny - koniecznym składnikiem porządku prawnego. Ustanawianie niezbędnych przepisów ustawowych w tym zakresie można uznać nawet jako obowiązek...
. W odniesieniu do niektórych z tych przepisów chodzi, w interesie ogólnym, o doprowadzenie do zgodności stanu faktycznego ze stanem prawnym /np. zasiedzenie/, pewność obrotu...

K 27/95 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1996-11-20

zobowiązana jest do wykorzystywania przyznanych jej uprawnień zgodnie z prawnymi interesami mieszkańców tworzących tę wspólnotę /zob. orzeczenie TK K 10/95 - OTK ZU 1995...
oraz przez to, że pozbawia obywateli prawa dobrowolnego zrzeszania się w celu użytkowania pracowniczych ogrodów działkowych, co narusza zasady demokratycznego państwa prawnego, 2. Art. 2...

K 19/95 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1995-11-22

w odniesieniu do osób fizycznych i innych osób prawnych. Ochrona ta jest przy tym podyktowana nie samym tylko interesem państwowej osoby prawnej, lecz przede wszystkim...
interesem osób wchodzących z nią w stosunki prawne /użytkownicy, kontrahenci/., W odniesieniu do przedsiębiorstw państwowych szczególną kategorię ich kontrahentów stanowią...

K 3/91 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1992-02-25

ochrony praw nabytych,, b) pozbawieniu ważności czynności prawnych dokonanych przez partię i przez to, c) naruszenie prawem chronionych interesów osób trzecich,, d) przejęcie...
wnioskodawców - pozbawienie zainteresowanych podmiotów środków prawnych, przy pomocy których mogliby oni chronić swoje interesy. W związku z zarzutem naruszenia zasady prawa do sądu...
1   Następne >   +2   +5   9