Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

VI SA/Wa 1165/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-03

a) i c) i art. 139 ust. 2 Konwencji o Patencie Europejskim z dnia 5 października 1973 r. (w brzmieniu nadanym Aktem rewidującym z 2000 r.)., Uzasadniając interes prawny...
wnioskodawca stwierdził, że w orzecznictwie i literaturze przedmiotu nie budzi wątpliwości, iż źródłem interesu prawnego w sprawach z zakresu własności przemysłowej jest m. in...

II SA/Bd 515/20 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2020-08-03

prawnego bądź określenia naruszenia prawa., W piśmie z dnia [...] czerwca 2020 r. skarżące stowarzyszenie na wezwanie Sądu w kwestii posiadania interesu prawnego...
do zaskarżenia uchwały wyjaśniło, że ma interes prawny w sprawie albowiem opiniowało i ma możliwość bycia jednym z wykonawców zaskarżonego dokumentu. Ponadto ze względu...

III SA/Gl 389/19 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2020-07-21

Miasta B. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie utworzenia Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej., W uzasadnieniu skargi skarżący swój interes prawny uzasadnił m.in. oskarżeniem...
tego przepisu legitymacja do wniesienia skargi na plan miejscowy do sądu administracyjnego przysługuje nie temu, kto ma w tym interes prawny, ale temu, czyj interes...

III SA/Gl 393/19 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2020-01-27

., w tym zarządzenie Prezydenta Miasta B. z dnia [...] r. nr [...] w sprawie zmiany statutu Zakładu [...]., W uzasadnieniu skargi skarżący swój interes prawny uzasadnił m.in....
definicję interesu prawnego określił Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 17 października 2017 r., sygn. akt II OSK 2559/16, stwierdzając, iż '(...) W świetle...

III SA/Gl 394/19 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2020-01-27

., W uzasadnieniu skargi skarżący swój interes prawny uzasadnił m.in. oskarżeniem go o popełnienie czynu zabronionego objętego dyspozycją art. 222 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r...
ten zakład jak i kolejne akty regulujące jego status, w tym zaskarżona uchwała ., Zaakcentował, że kompleksową definicję interesu prawnego określił Naczelny Sąd...

II SA/Kr 243/20 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2020-07-17

prawa mieszkańców wsi uznane i respektowane na przestrzeni lat. Wykazując naruszenie swego interesu prawnego w rozumieniu art. 101 ust. 1 u.s.g. skarżący podnieśli...
w skład Z. w sposób oczywisty narusza interesy prawne skarżących w postaci poruszania się drogami stanowiącymi własność komunalną. T. M., jeszcze przed wydzierżawieniem...

III SA/Gl 392/19 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2020-03-02

nie temu, kto ma w tym interes prawny, ale temu, czyj interes prawny został naruszony zaskarżonym rozstrzygnięciem, przy czym, jak przyjęto w orzecznictwie, naruszenie interesu...
organu, która w jego ocenie, sprowadza się do twierdzenia, że interes nie przysługuje skarżącemu ze względu na brak ostatecznie ukształtowanej sytuacji prawnej, czyli wydania...

III SA/Gl 391/19 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2020-01-27

. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie zmiany statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej., W uzasadnieniu skargi skarżący swój interes prawny uzasadnił m.in. oskarżeniem...
tego przepisu legitymacja do wniesienia skargi na plan miejscowy do sądu administracyjnego przysługuje nie temu, kto ma w tym interes prawny, ale temu, czyj interes prawny...

III SA/Gl 390/19 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2020-01-27

[...] r. w przedmiocie statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej., W uzasadnieniu skargi skarżący swój interes prawny uzasadnił m.in. oskarżeniem go o popełnienie czynu...
legitymacja do wniesienia skargi na plan miejscowy do sądu administracyjnego przysługuje nie temu, kto ma w tym interes prawny, ale temu, czyj interes prawny został naruszony...

III SA/Gl 841/19 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2020-03-02

w Zawierciu., W uzasadnieniu skargi skarżący swój interes prawny uzasadnił treścią art. 3d ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz...
w postępowaniu dotyczącym jego interesu prawnego, co naruszyło jego prawo do procesu administracyjnego wynikającego z art. 2 Konstytucji RP oraz uprawnienia do zaskarżenia...
1   Następne >   +2   +5   +10   100