Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ubezpieczenia X
  • Symbol

VI SA/Wa 185/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-03-27

na ubezpieczenie zdrowotne. Dlatego też dla oceny czy Spółka jest stroną postępowania, istotne znaczenie ma wykazanie czy wydana decyzja dotyczy jej interesu prawnego., O ile...
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, poprzez ich błędną wykładnię i w konsekwencji przyjęcie, że skarżąca, jako płatnik, nie ma interesu prawnego w zaskarżeniu...

VI SA/Wa 149/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-08-13

została doręczona mu jako osobie zainteresowanej., Organ wyjaśnił, iż odwołująca się spółka nie wskazała swojego interesu prawnego, co statuowałoby ją jako stronę...
wykładnię i odmówienie skarżącemu statusu strony pomimo istnienia po jego stronie wyraźnego interesu prawnego., W uzasadnieniach skargi podniosła m.in., iż jako płatnik...

II GSK 2017/12 - Wyrok NSA z 2014-03-11

uznany za stronę postępowania, albowiem miał interes prawny w prowadzonym postępowaniu odwoławczym., Sąd I instancji stwierdził również, iż rozważania nad dopuszczeniem...
- świadczeniodawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Fundusz zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń...

II GSK 41/22 - Wyrok NSA z 2022-03-31

nie jest podmiotem, który dysponuje interesem prawnym uprawniającym do złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, podczas gdy z ustalonego w sprawie stanu faktycznego...
lub świadczenie, co w konsekwencji sprawiło, że Sąd odmówił przyznania spółce interesu prawnego w złożeniu skargi na bezczynność Organu w ramach postępowania...

VI SA/Wa 509/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-05-24

, czy nie istotne znaczenie miało wykazanie czy wydana decyzja Dyrektora NFZ dotyczyła jej interesu prawnego. Prezes NFZ uznał, że o ile w postępowaniu prowadzonym w trybie...
, nie jest stroną postępowania. Organ wskazał, że skarżąca spółka w odwołaniu nie podała na czym miałoby polegać naruszenie jej interesu prawnego przez decyzję Dyrektora NFZ...

VI SA/Wa 510/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-05-24

czy skarżąca spółka była stroną tego postępowania, czy nie istotne znaczenie miało wykazanie czy wydana decyzja Dyrektora NFZ dotyczyła jej interesu prawnego. Prezes NFZ...
z tego tytułu. Skarżąca spółka powołując się na treść art. 28 k.p.a. i odwołując się do doktryny i orzecznictwa wskazała, że interes prawny jest kategorią prawa materialnego...

VI SA/Wa 113/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-07-07

zakończonym wydaniem decyzji o objęciu ubezpieczeniem zdrowotnym W. K. była traktowana jak strona. Rozstrzygnięcie w sprawie niniejszej dotyczy jej interesu prawnego i obowiązku...
. z o.o. z siedzibą w Z., jako płatnika, zatem ma ona interes prawny w zaskarżeniu decyzji Prezesa NFZ. W postępowaniu przez Prezesem NFZ badaniu podlega umowa...

VI SA/Wa 1900/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-04-03

ubezpieczeń społecznych przedmiotowa decyzja została doręczona mu jako osobie zainteresowanej., Organ wyjaśnił, iż odwołujący się nie wskazał swojego interesu prawnego...
. L. W ocenie organu skarżący nie jest stroną omawianego postępowania, gdyż nie dotyczy ono jego interesu prawnego. Stanowisko to, zdaniem Sądu, jest błędne., Zgodnie...

II GSK 761/11 - Wyrok NSA z 2012-07-12

, ani nie dawała mu żadnych uprawnień, inaczej niż decyzja wymiarowa wydawana przez ZUS. W tej sytuacji skarżąca spółka nie miała w rozumieniu art. 28 k.p.a. interesu prawnego...
. nie jest stroną omawianego postępowania, gdyż nie dotyczy ono jej interesu prawnego, tym samym też należało odmówić jej prawa strony w żądaniu zmiany/uchylenia decyzji...

II GSK 2027/12 - Wyrok NSA z 2014-03-11

może zgłosić osoba prawna lub fizyczna, która nie brała udziału w postępowaniu administracyjnym, jeżeli wynik tego postępowania dotyczy jej interesu prawnego. Uczestnikiem...
, jest jego interes prawny. Nie może zostać dopuszczony jako uczestnik postępowania podmiot, który w sprawie posiada jedynie interes faktyczny., W rozpoznawanej sprawie rozważania...
1   Następne >   +2   +5   +10   78