Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol

IV SA 695/98 - Wyrok NSA z 1998-08-31

1. Naruszenie interesu prawnego wnoszącego zarzut do projektu planu miejscowego, niezależnie od tego, czy dotyczy całej działki, czy tylko jej części, jest wystarczającą...
ze zm./, co zobowiązuje radę gminy do rozpatrzenia tych zastrzeżeń w trybie określonym w art. 24 ust. 3 tej ustawy i dokonania oceny rodzaju naruszenia interesu prawnego...

FPS 1/98 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1998-05-04

. 368 ze zm./, którego bieg rozpoczyna się od dnia doręczenia skarżącemu odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia, gdy odpowiedź...
, czy też liczony od dnia doręczenia odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia?, podjął następującą uchwałę: Postanowieniem z dnia 5...

IV SA 2234/97 - Wyrok NSA z 1998-04-20

przestrzennego musi się wykazać nie tylko indywidualnym interesem prawnym lub uprawnieniem, ale także naruszeniem tego interesu lub uprawnienia., Obowiązek uwzględnienia zarzutu...
do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego powstaje wówczas, gdy naruszenie interesu prawnego lub uprawnienia zarzucającego związane...

II SA 1551/98 - Postanowienie NSA z 1998-12-15

1. Ustawodawca, definiując pojęcie strony postępowania administracyjnego, wskazał wyraźnie na powiązanie danego podmiotu z konkretnym interesem prawnym. Chodzi tu zatem...
nie o interes faktyczny dający się nawet racjonalnie uzasadnić, ale o interes prawny, to jest taki, który wynika z określonego przepisu prawnego odnoszącego się wprost...

I SA 459/97 - Wyrok NSA z 1998-04-30

ze zm./ nie dotyczy jej interesu prawnego w rozumieniu art. 28 Kpa. Skoro odwołująca się twierdziła, że zaskarżona przez nią decyzja narusza jej prawa, to organ mógł...
instancji posiada strona, czyli taka osoba, której interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie., Odwołująca się Czesława P. nie jest właścicielką nawet części działki...

I SA 1696/97 - Wyrok NSA z 1998-04-30

w odwołaniu, że zaskarżona przez nią decyzja narusza jej interes prawny lub obowiązek, jak również nie żąda czynności ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. W takim...
przypadku ma zastosowanie przepis art. 134 Kpa., Jeżeli składający odwołanie twierdzi w odwołaniu, że zaskarżona decyzja narusza jego interes prawny lub obowiązek, bądź...

II SA/Gd 1292/96 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1998-04-02

odwołanie zawierało zarzuty wskazujące na naruszenie interesu prawnego, a nie tylko faktycznego, organ odwoławczy obowiązany był rozpoznać to odwołanie...
, a jeżeli nie podzieliłby indywidualnego interesu prawnego, to należało wydać decyzję o umorzeniu postępowania odwoławczego na podstawie art. 138 par. 1 pkt 3 Kpa., 2. Ochrona interesów osób...

III RN 58/98 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1998-10-08

1. Organizacji społecznej przysługuje legitymacja czynna do złożenia skargi w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób jedynie wówczas...
, że w danym wypadku cel ten 'nie dotyczy osób ani ich interesów prawnych, a tylko interesu faktycznego środowiska naturalnego, do którego przynależą ptaki...

IV SA 1222/98 - Wyrok NSA z 1998-08-27

wypłaty odszkodowania od podmiotu, w którego interesie ogród będzie likwidowany. Brak w projekcie planu tego rodzaju postanowień narusza interes prawny wnoszącego zarzut...
, iż projekt planu nie narusza interesu prawnego ani uprawnienia wnoszącego zarzut. Takie stanowisko rady gminy zostało umotywowane tym, iż ustawa o pracowniczych ogrodach...

IV SA 1941/96 - Postanowienie NSA z 1998-11-01

administracyjnym w charakterze strony, jeżeli postępowanie to dotyczy interesów prawnych wynikających z własności lub prawa wieczystego użytkowania nieruchomości spółdzielni...
postępowania administracyjnego. Stanowi on, że stroną jest każdy czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie, albo kto żąda czynności organu ze względu na swój...
1   Następne >   +2   +5   +10   25