Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 654 Ujawnianie przez Instytut Pamięci Narodowej informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów X

I OZ 149/08 - Postanowienie NSA z 2008-03-12

stwierdził w tym miejscu, że J. L. nie jest stroną niniejszego postępowania wpadkowego, ponieważ dotyczy ono wyłącznie interesu prawnego E. L.. Zaskarżone przez J. L...
. zarządzenie nie kształtuje w żaden sposób jego praw lub obowiązków. Dotyczy ono wyłącznie innego skarżącego - E. L., która ma interes prawny w jego kwestionowaniu w drodze...

I OZ 147/08 - Postanowienie NSA z 2008-03-12

. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), ponieważ nie ma interesu prawnego do wniesienia skargi w przedmiotowej sprawie...
związku pomiędzy chronionym przez przepisy prawa materialnego interesem prawnym J. L. a zaskarżonym przez niego postanowieniem. Sąd wskazał, że w takim stanie rzeczy skarga J...

I OZ 150/08 - Postanowienie NSA z 2008-03-12

podał dalej, że J. L. nie jest stroną niniejszego postępowania wpadkowego, ponieważ dotyczy ono wyłącznie interesu prawnego E. L.. Zaskarżone przez J. L. zarządzenie...
nie kształtuje w żaden sposób jego praw lub obowiązków. Dotyczy ono wyłącznie innego skarżącego - E. L., która ma interes prawny w jego kwestionowaniu w drodze zażalenia...

I OSK 1598/22 - Postanowienie NSA z 2022-11-15

uczestnika może zgłosić również osoba, która nie brała udziału w postępowaniu administracyjnym, jeżeli wynik tego postępowania dotyczy jej interesu prawnego...
. Podkreślenia przy tym wymaga, że ze względu na ochronę interesu prawnego stron postępowania w toku postępowania sądowoadministracyjnego, przepisy statutu (regulaminu...

II SA/Wa 74/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-19

., bowiem nie należy do grona osób mu najbliższych, w myśl art. 115 § 11 K.k., to nie ma ona interesu prawnego i nie może żądać wszczęcia postępowania o udostępnienie jej dokumentów...
lub z urzędu., Stroną - stosownie do art. 28 K.p.a. - jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu...

II SA/Wa 390/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-12-11

11 K.k., to nie ma ona interesu prawnego i nie może żądać wszczęcia postępowania o udostępnienie jej dokumentów na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o Instytucie Pamięci...
. 28 K.p.a. - jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek...

I OZ 756/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-07

interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym, innymi podmiotami, którym ustawy przyznają prawo wniesienia skargi, jest każdy...
, kto ma w tym interes prawny - art. 50 p.p.s.a. Pełnomocnikami mogą być natomiast wyłącznie podmioty wymieniona w przepisie art. 35 p.p.s.a., między innymi adwokaci i radcowie prawni...

3/II SA 4473/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-11-22

interesu prawnego dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek., Przedmiotem kontroli Sądu w niniejszej sprawie...
była zgodność z prawem decyzji Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych odmawiających wyrażenia zgody na zastosowanie trybu zamówienia publicznego z wolnej ręki. Interes prawny...

II SA/Wa 2007/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-03-30

do praw i obowiązków ściśle związanych z osobą zmarłego, chyba że udział w sprawie zgłasza osoba, której interesu prawnego dotyczy wynik tego postępowania. Postanowienie...
., a zatem odnosi się wyłącznie do praw i obowiązków ściśle związanych z osobą zmarłego. W sprawie nie został również zgłoszony udział osoby mającej interes prawny...

II SA/Wa 1988/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-02-14

z osobą zmarłego, chyba że udział w sprawie zgłasza osoba, której interesu prawnego dotyczy wynik tego postępowania. Stosownie do § 2 powołanego artykułu postanowienie...
1   Następne >   +2   +5   8