Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Sz 591/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-12-03

. Świadczy to o istnieniu jego interesu prawnego w stwierdzeniu nieważności zaskarżonej decyzji. Powołując się na wyrok z dnia 3.04.2014 r., w sprawie sygn. akt I SA/Sz 302714...
Przedsiębiorstwo podniosło, iż Wojewódzki Sąd Administracyjny nie miał wątpliwości co do istnienia interesu prawnego skarżącego Przedsiębiorstwa w zaskarżeniu wyniku...

VI SA/Wa 2558/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-21

., Uprawniony zakwestionował interes prawny wnioskodawcy podnosząc, że interes ten musi być aktualny. Stwierdził, że przedmiotowe prawo wyłączne wygasło [...] marca 2006 r. zatem...
interesu prawnego nie mogą uzasadniać żadne zdarzenia istniejące lub odnoszące się do przyszłości. W szczególności wolność działalności gospodarczej wnioskodawcy...

II GSK 1010/14 - Wyrok NSA z 2015-06-24

im statusu strony w postępowaniu pomimo tego, że decyzja zezwalająca na zajęcie pasa drogowego W. Sp z o.o. Sp. k. dotyczy ich istotnego interesu prawnego...
zezwolenia narusza ich interes prawny rozumiany jako prawo własności tej ruchomości., Podnosili także, że w chwili składania wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa...

I OSK 975/14 - Wyrok NSA z 2015-11-12

k.p.a. regulujących kwestię wydawania przez organy administracji publicznej zaświadczeń. Wskazał jednocześnie, iż tylko ustalenie interesu prawnego po stronie wnioskodawcy...
stwierdzić istnienie interesu prawnego po stronie wnioskodawcy, z których wywodził żądanie wydania przedmiotowego zaświadczenia., W dniu 9 stycznia 2013 r. wpłynęło do Urzędu...

I OSK 1063/14 - Wyrok NSA z 2015-11-12

. Wskazał jednocześnie, iż tylko ustalenie interesu prawnego po stronie wnioskodawcy, daje organowi możliwość rozpatrywania wniosku w zakresie zgłoszonego żądania...
zakresie postępowanie wyjaśniające. Ponownie organ opisał podjęte próby ustalenia, na poszczególnych etapach prowadzonego postępowania administracyjnego, interesu prawnego...

VI SA/Wa 3939/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-19

wskazała, że po stronie O. występuje interes prawny do bycia stroną postępowania w sprawie zakończonej wydaniem decyzji Zmieniającej w związku ze zgłoszeniem...
. 28 k.p.a. stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dot. postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek...

IV SA/Po 246/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-06-02

o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), każdy czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem...
naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia, 3) zachowanie terminu do wniesienia skargi do sądu administracyjnego (dwa ostatnie punkty stanowią wymogi formalne dopuszczalności...

II OSK 2413/13 - Wyrok NSA z 2015-05-12

interes prawny w sprawie, czynnego udziału w postępowaniu. W ocenie wnoszącej odwołanie przedmiotowa sprawa dotyczy jej interesu prawnego, który wynika z konieczności ochrony...
postępowania, albowiem nie ma interesu prawnego w niniejszej sprawie. Uzasadniając powyższy zarzut skarżący powołał się na orzecznictwo sądowe, m.in. na postanowienie WSA...

II GSK 1290/14 - Wyrok NSA z 2015-06-24

na zajęcie pasa drogowego W. Sp z o.o. Sp.k. dotyczy ich istotnego interesu prawnego jako że są najemcami pawilonów i aktualnymi ich posiadaczami, a także przepisów...
przepisów kodeksu cywilnego. Ich zdaniem pominięcie właścicieli ruchomości w postępowaniu o wydanie zezwolenia narusza ich interes prawny rozumiany jako prawo własności...

VI SA/Wa 644/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-07-31

za wygasłe prawo ochronne na znak towarowy ZBÓJNICKIE K nr [...], ważne od dnia [...].07.1994 r.'. Swój interes prawny wnioskodawca wywodzi z okoliczności dokonania zgłoszenia...
r., wniósł o umorzenie przedmiotowego postępowania z uwagi na brak interesu prawnego po stronie wnioskodawcy, alternatywnie, o oddalenie przedmiotowego wniosku; odnośnie...
1   Następne >   +2   +5   +10   100