Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 629 Sprawy mienia przejętego z naruszeniem prawa X

I OSK 763/09 - Wyrok NSA z 2010-03-19

stanowiło własność osoby prawnej, jaką była spółka akcyjna. Stąd też interesem prawnym mógłby się legitymować wyłącznie właściciel przedsiębiorstwa, czyli spółka akcyjna...
w stosunku do spółki, a nie w imieniu spółki. Skoro skarżąca -jak twierdzi - posiada interes prawny, to - zdaniem organu - powinna to wykazać przedkładając dokumentację...

IV SA/Wa 409/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-23

administracyjnego, w myśl art. 28 Kpa jest to, czy legitymuje się on interesem prawnym lub obowiązkiem, ze względu na który żąda czynności organu lub którego dotyczy...
postępowanie. Podstawę legitymacji procesowej strony stanowi przy tym przepis prawa materialnego, wskazujący na własne prawo /interes prawny/ lub obowiązek podmiotu...

I OSK 179/09 - Wyrok NSA z 2009-11-05

, gdyż w jego ocenie podmioty te nie miały interesu prawnego w rozstrzygnięciu sprawy. G. K. wraz z żoną A. nabyli jedynie od likwidatora [...] Spółdzielni 'S.' w H. prawa...
., wnosząc o uchylenie w całości zaskarżonej decyzji. Skarżący zarzucił, iż wbrew stanowisku Kolegium miał on interes prawny w rozstrzyganej sprawie, o czym świadczy toczące...

IV SA/Wa 1991/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-03-12

z [...] września 2011 r. umorzył postępowanie nieważnościowe uznając, iż wnioskodawcy nie legitymują się interesem prawnym., W wyniku ponownego rozpoznania sprawy, Minister...
., wywiedli swój interes prawny z faktu, że są właścicielami działki nr [...] położonej w C., natomiast H. L. wywiódł swój interes prawny z faktu, że jest spadkobiercą P...

I OSK 1185/08 - Wyrok NSA z 2009-01-22

, kto ma w tym interes prawny, za wyjątkiem prokuratora, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz organizacji społecznej, którym przysługuje prawo wniesienia skargi w sprawach dotyczących...
interesów prawnych innych osób. Interes prawny danego podmiotu w postępowaniu administracyjnym, jak i postępowaniu przed sądem administracyjnym wywodzi się z przepisu...

I OSK 1638/15 - Wyrok NSA z 2017-03-07

wskazujących na posiadanie przez wnioskodawczynię interesu prawnego, przez co nie może ona zostać uznana za stronę postępowania., Nie zgadzając...
do udziału w nim, ale okoliczność, czy istnieje przepis prawa materialnego pozwalający zakwalifikować interes danej osoby jako 'interes prawny'. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi...

I OSK 1096/08 - Wyrok NSA z 2009-08-06

osobowość prawną. Jako podmiot odrębny od Skarbu Państwa (art. 33 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny - Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), nie ma interesu...
wnioskodawca nie ma interesu prawnego w niniejszym postępowaniu administracyjnym i nie przysługuje mu w nim przymiot strony., W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...

IV SA/Wa 11/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-03-10

, a więc stosownie do przepisu art. 28 K.p.a., tylko osoba, której interesu prawnego lub obowiązku dotyczy zakwestionowana decyzja. Treścią pojęcia 'interes prawny' jest prawo...
przesłankami zastosowania przepisu prawa materialnego., Postępowanie administracyjne dotyczy interesu prawnego konkretnej osoby wówczas, gdy w tym postępowaniu wydaje się decyzję...

II SA/Wr 163/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-05-28

handlowych rozwiązanie spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji, z chwilą wykreślenia spółki z rejestru., Zdaniem Kolegium dla oceny interesu prawnego byłych wspólników...
strony postępowania z uwagi na interes prawny w postępowaniu w przedmiocie wydania decyzji na podstawie art. 2 ust.9 i ww. ustawy - np. wobec majątku nie ujawnionego...

I SA/Wa 996/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-16

na brak istnienia po stronie wnioskodawców interesu prawnego do występowania w tym postępowaniu w charakterze stron, w rozumieniu art. 28 kpa, zasadnym stało...
, iż E. B. nie wywiązała się z obowiązku wykazania interesu prawnego w sprawie oraz, że ciężar ten spoczywał na wnioskodawczyni. W ocenie odwołującej się znajdujące...
1   Następne >   +2   +5   +10   100