Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 633 Zatrudnienie i sprawy bezrobocia X

I OSK 975/14 - Wyrok NSA z 2015-11-12

k.p.a. regulujących kwestię wydawania przez organy administracji publicznej zaświadczeń. Wskazał jednocześnie, iż tylko ustalenie interesu prawnego po stronie wnioskodawcy...
stwierdzić istnienie interesu prawnego po stronie wnioskodawcy, z których wywodził żądanie wydania przedmiotowego zaświadczenia., W dniu 9 stycznia 2013 r. wpłynęło do Urzędu...

I OSK 1063/14 - Wyrok NSA z 2015-11-12

. Wskazał jednocześnie, iż tylko ustalenie interesu prawnego po stronie wnioskodawcy, daje organowi możliwość rozpatrywania wniosku w zakresie zgłoszonego żądania...
zakresie postępowanie wyjaśniające. Ponownie organ opisał podjęte próby ustalenia, na poszczególnych etapach prowadzonego postępowania administracyjnego, interesu prawnego...

IV SA/Wr 474/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-12-27

wnioskodawcy. Podał, że zaświadczenie jest mu niezbędne ze względu na jego interes prawny art. 217 § 2 pkt 2 k.p.a. wynikający z żądania takiego zaświadczenia...
w terminie 2 dni do wskazania konkretnej normy prawa materialnego, z której legitymując się swoim interesem prawnym wywodzi swoje racje., Odpowiadając na powyższe wezwanie...

IV SA/Wr 682/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-02-10

., Pismem z dnia 23 czerwca 2015 r. PUP, powołując się na przepis art. 217 § 2 pkt 2 k.p.a., wezwał skarżącego do wykazania interesu prawnego w uzyskaniu takiego zaświadczenia...
państwowy w związku z moim interesem prawnym'., Po rozpoznaniu wniosku Starosta D., postanowieniem z dnia [...] lipca 2015 r., nr [...], odmówił wydania zaświadczenia...

IV SA/Wr 380/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-11-07

dla osoby z jego wykształceniem. Podał, że zaświadczenie jest mu niezbędne ze względu na jego interes prawny. Wskazał też na treść art. 217 § 2 pkt 2 k.p.a., Wobec...
powyższego, pismem z dnia 12 marca 2012 r., na podstawie art. 217 § 2 pkt 2 k.p.a., został wezwany do uzupełnienia złożonego podania, o wykazanie interesu prawnego do uzyskania...

IV SA/Wr 472/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-11-27

z tym uzasadnieniem, że skarżący nie wykazał interesu prawnego w urzędowym potwierdzeniu faktu braku ofert pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy dla osób z jego wykształceniem...
odwoławczy zobowiązał Starostę D. do podjęcia czynności zmierzających do ustalenia, jaki jest faktycznie interes prawny do żądania przez skarżącego zaświadczenia wskazanej...

IV SA/Wr 546/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-12-03

rejestracji, jako bezrobotny do dnia dzisiejszego, które jest mu niezbędne ze względu na jego interes prawny z art. 217 § 2 pkt 2 k.p.a. wynikający z żądania takiego...
się swoim interesem prawnym wywodzi swoje racje., W piśmie z dnia 11 maja 2012 r. wnioskodawca zarzucił organowi brak zrozumienia treści jego wniosku. Uważa, że we wniosku...

IV SA/Wr 475/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-12-27

, iż tylko ustalenie interesu prawnego po stronie wnioskodawcy, daje organowi możliwość rozpatrywania wniosku w zakresie zgłoszonego żądania o urzędowe potwierdzenie...
wyjaśniające. Ponownie organ opisał podjęte próby ustalenia interesu prawnego wnioskodawcy, na poszczególnych etapach prowadzonego postępowania administracyjnego., Dalej organ...

IV SA/Wr 476/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-12-27

, iż tylko ustalenie interesu prawnego po stronie wnioskodawcy, daje organowi możliwość rozpatrywania wniosku w zakresie zgłoszonego żądania o urzędowe potwierdzenie określonych faktów...
. Ponownie organ opisał podjęte próby ustalenia interesu prawnego wnioskodawcy, na poszczególnych etapach prowadzonego postępowania administracyjnego., Organ wskazał, iż pismem...

IV SA/Wr 551/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-02-03

., w którym zainteresowany wskazał, iż, cyt.: 'wykazałem interes prawny wyrażający się załatwieniem moich spraw w innym urzędzie administracji publicznej'., Po rozpoznaniu...
wydaje się, jeżeli osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego., Jak dalej wyjaśnił...
1   Następne >   +2   +5   +10   100