Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 651 Sprawy funduszy emerytalnych X

VI SA/Wa 1659/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-01-19

podmiot mogący być stroną postępowania, który legitymuje się interesem prawnym i który będąc uprawnionym do wszczęcia postępowania, zgłosił taką inicjatywę...
o udzielenie zezwolenia na przejęcie zarządzania otwartym funduszem Emerytalnym [...] przez W. S.A. Do wydania decyzji doszło w następującym stanie faktycznym i prawnym., Pismem...

III SA/Po 619/23 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2023-11-28

lub stanów prawnych wymaga przepis prawa (art. 217 § 2 pkt 1 K.p.a.), druga zaś, gdy osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym...
potwierdzeniu faktów lub stanu prawnego (art. 217 § 2 pkt 2 K.p.a.). Art. 218 § 1 K.p.a. stanowi, że w przypadkach, o których mowa w art. 217 § 2 pkt 2, organ administracji...

III SA/Po 590/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-10-27

zaświadczenie wydaje się, jeżeli osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego...
Społecznego Rolników (FUSR) w latach 1989-1991 wraz wydaniem kopii nakazów płatniczych - odmówił wydania zaświadczenia., Uzasadniając Wójt napisał, że podstawę prawną...

II GSK 35/07 - Wyrok NSA z 2007-06-14

tego organu o nałożeniu na skarżącą kary pieniężnej z tytułu rażącego naruszenia interesów członków funduszu. Istotnym jest przy tym, że w omawianym stanie prawnym nie istniał...
. w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej z tytułu rażącego naruszenia interesów członków funduszu., W uzasadnieniu orzeczenia Sąd podał, że w dniach od 23 lutego do 24 marca...

VI SA/Wa 1123/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-19

na zmianę § [...] statutu I. Otwarty Fundusz Emerytalny., Do wydania tej decyzji doszło w następującym stanie faktycznym i prawnym;, W dniu [...] czerwca 2004 r. I. Otwarty...
w piśmie z dna [...] maja 2005 r., sprowadzało się do kwestionowania wniosku jako sprzecznego z interesem członków otwartych funduszy emerytalnych i konkurencją na rynku...

VI SA/Wa 1318/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-11-14

i dogłębnego rozważenia wszystkich okoliczności faktycznych i prawnych sprawy oraz należytego wyważenia interesu społecznego i słusznego interesu strony postępowania...
faktycznego i prawnego wątpliwości Komisji nie budziły kwestie podnoszone przez Towarzystwo na poparcie wniosku o odstąpienie od nałożenia kary. Jak wskazał organ irrelewantne...

VI SA/Wa 841/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-03-17

podstawy prawnej, oraz naruszenie art. 80 kpa - poprzez swobodną ocenę dowodów, wskutek czego błędnie przyjęto, że Fundusz pobierając opłatę, o której mowa w art. 134 ust. 1...
go bez wskazania wyraźnej podstawy prawnej. Przedmiotem w/w decyzji jest niewykonanie powiadomienia pokontrolnego, tj. ustalenie stanu faktycznego, polegającego na stwierdzeniu...

VI SA/Wa 842/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-04-14

. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych /Dz.U. nr 139 z 1997r. poz. 934 z późn. zmianami/. Do jej wydania doszło w następującym stanie faktycznym i prawnym...
, jeżeli jest to uzasadnione ze względu na ochronę interesów członków funduszu., Jest niesporne między stronami, że od [...] stycznia 2003r. tj. od dnia wyceny udział OFE S. w akcjach T...

II GSK 319/19 - Wyrok NSA z 2022-06-09

, co przejawiło się w nietrafnym przyjęciu, że art. 139 u.o.f.e. może stanowić samoistną podstawę prawną dla stwierdzenia naruszenia przez A. przepisów u.o.f.e. w zakresie...
, czy też przeprowadzenia dodatkowych, ponadstandardowych analiz prawnych ryzyk związanych z działalnością emitenta,, - co ostatecznie, wobec braku ustalenia przez organ nadzoru innych...

III SA/Gl 326/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-10-11

od tych należności za okres od 1 sierpnia 2011 r. do 30 września 2016 r. w kwocie [...] zł., Z akt administracyjnych wynika następujący stan faktyczny i prawny:, Zobowiązana...
[...], o uzyskanie renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz ustalenie czy zachodzi ważny interes zainteresowanego określony w art. 41a ust. 1 pkt 1 u.u.s.r....
1   Następne >   2