Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Kr 1970/01 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2001-10-16

Jeżeli projekt planu zagospodarowania przestrzennego zamyka na przyszłość możliwość swobodnego dysponowania nieruchomością, tym samym narusza interes prawny właściciela...
miał przed stworzeniem tego projektu., Naruszenie interesu prawnego nie polega na odjęciu jakiejś dotychczasowej wartości prawnej /uprawnienia, możliwości prawnej...

IV SA 1766/99 - Wyrok NSA z 2001-10-19

właścicielskie, nie legitymuje się interesem prawnym wynikającym z przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących treści i wykonywania prawa własności., Sam fakt graniczenia...
z drogą dojazdową do nieruchomości przewidzianej pod zabudowę nie jest wystarczający do tego, aby uznać, że skarżący legitymuje się interesem prawnym w sprawie. Naczelny Sąd...

III RN 104/00 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2001-06-07

interes prawny do wniesienia skargi do sądu administracyjnego, mimo że decyzję w pierwszej instancji wydał wójt tej gminy. Sąd Najwyższy po rozpoznaniu sprawy ze skargi Gminy...
na podstawie skargi wniesionej przez uprawniony podmiot, którym według z ust. 2 tego przepisu jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw...

SA/Rz 847/00 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2001-12-20

Stroną postępowania administracyjnego po myśli art. 28 Kpa jest podmiot, którego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu...
ze względu na swój interes prawny lub obowiązek., Interes prawny wywodzi się co do zasady z prawa materialnego, przyznającego danemu podmiotowi uprawnienie lub nakładającego...

II SA/Ka 2379/99 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2001-10-02

do wniesienia skargi w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób. Legitymacja do wniesienia skargi służy...
, bowiem organizacji społecznej tylko wówczas, gdy przedmiot sprawy mieści się w zakresie jej statutowej działalności i tylko w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób...

II SA/Łd 112/01 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2001-11-21

także specjalistyczne ekspertyzy, analizy, symulacje itp., W przeciwieństwie do uregulowań zawartych w art. 28 Kpa, w którym stroną może być każdy, czyjego interesu prawnego...
, którego interes prawny lub uprawnienie zostało naruszone /art. 24 ust. 1 ustawy dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. 1999 nr 15 poz. 139/. Naczelny Sąd...

SA/Rz 912/00 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2001-12-17

stroną jest każdy, czyjego interesu dotyczy postępowanie albo, kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny. Status strony wynika z przepisów prawa...
podmiot ma interes prawny w rozumieniu art. 28 Kpa w kwestionowaniu prawidłowości wydanego pozwolenia na jej budowę., Ponieważ Krzysztof B. był stroną postępowania pomimo...

II SA/Wr 1288/00 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2001-04-06

, wyrażonym na samej sesji oraz zawartym w uzasadnieniach pism złożonych 3 lutego 2000 r. przez K. Ś. oraz A. Ś., Rada dokonując oceny możliwości naruszenia interesu prawnego K. Ś...
i jak ma być realizowane to żądanie z punktu widzenia ochrony interesu prawnego osób trzecich. Nie każdemu bowiem obowiązkowi organu gminy odpowiada prawo podmiotowe...

III RN 189/01 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 2001-11-09

do wniesienia skargi został w przepisach sprowadzony do: skarżącego czyli podmiotu, który ma w tym interes prawny, prokuratora, Rzecznika Praw Obywatelskich...
, zaś zgodnie z ust. 2 tego artykułu uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacja...

IV SA 2865/00 - Wyrok NSA z 2001-07-05

zagospodarowania przestrzennego może wnieść każdy kogo interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone przez ustalenia przyjęte w projekcie planu, wyłożonego do publicznego wglądu...
. Wynika z tego, że nie wystarczy sam fakt istnienia po stronie skarżących interesu prawnego lub uprawnienia rozumianego jako interesu obiektywnie chronionego przepisami...
1   Następne >   +2   +5   +10   39