Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

II SA/Go 523/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-09-19

[...] lutego 2013 r. P.M. wezwał Radę Gminy do usunięcia naruszenia prawa poprzez uchylenie powołanej na wstępie uchwały jako niezgodnej z prawem i naruszającej interes prawny...
gminy i prywatnego interesu radnego, powiązanego z zatrudniającą go spółką węzłem prawnym stosunku pracy, co czyni niedopuszczalnym czynny udział radnego w pracach...

III SA/Gl 389/19 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2020-07-21

Miasta B. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie utworzenia Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej., W uzasadnieniu skargi skarżący swój interes prawny uzasadnił m.in. oskarżeniem...
tego przepisu legitymacja do wniesienia skargi na plan miejscowy do sądu administracyjnego przysługuje nie temu, kto ma w tym interes prawny, ale temu, czyj interes...

III SA/Gl 393/19 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2020-01-27

., w tym zarządzenie Prezydenta Miasta B. z dnia [...] r. nr [...] w sprawie zmiany statutu Zakładu [...]., W uzasadnieniu skargi skarżący swój interes prawny uzasadnił m.in....
definicję interesu prawnego określił Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 17 października 2017 r., sygn. akt II OSK 2559/16, stwierdzając, iż '(...) W świetle...

III SA/Gl 394/19 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2020-01-27

., W uzasadnieniu skargi skarżący swój interes prawny uzasadnił m.in. oskarżeniem go o popełnienie czynu zabronionego objętego dyspozycją art. 222 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r...
ten zakład jak i kolejne akty regulujące jego status, w tym zaskarżona uchwała ., Zaakcentował, że kompleksową definicję interesu prawnego określił Naczelny Sąd...

III SA/Gl 392/19 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2020-03-02

nie temu, kto ma w tym interes prawny, ale temu, czyj interes prawny został naruszony zaskarżonym rozstrzygnięciem, przy czym, jak przyjęto w orzecznictwie, naruszenie interesu...
organu, która w jego ocenie, sprowadza się do twierdzenia, że interes nie przysługuje skarżącemu ze względu na brak ostatecznie ukształtowanej sytuacji prawnej, czyli wydania...

III SA/Gl 391/19 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2020-01-27

. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie zmiany statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej., W uzasadnieniu skargi skarżący swój interes prawny uzasadnił m.in. oskarżeniem...
tego przepisu legitymacja do wniesienia skargi na plan miejscowy do sądu administracyjnego przysługuje nie temu, kto ma w tym interes prawny, ale temu, czyj interes prawny...

III SA/Gl 390/19 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2020-01-27

[...] r. w przedmiocie statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej., W uzasadnieniu skargi skarżący swój interes prawny uzasadnił m.in. oskarżeniem go o popełnienie czynu...
legitymacja do wniesienia skargi na plan miejscowy do sądu administracyjnego przysługuje nie temu, kto ma w tym interes prawny, ale temu, czyj interes prawny został naruszony...

II OSK 1747/15 - Wyrok NSA z 2017-03-22

wstępu i wypoczynku osobom przebywającym z psami, narusza obywatelski interes prawny skarżących. Zakaz ten naruszający wolności i obywatelskie swobody jest unormowaniem...
wezwanie za bezzasadne została doręczona skarżącym jako przedstawicielom tej społeczności. Wniosek o oddalenie skargi uzasadniono tym, że skarżący nie mają interesu prawnego...

II SA/Op 301/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-09-29

skargę w dniu 20 maja 2016 r. Następnie M. G. wskazał, że ma interes prawny w zaskarżeniu przedmiotowej uchwały. W tym zakresie powołał się na wyrok Naczelnego Sądu...
Administracyjnego z dnia 11 września 2012 r., sygn. akt II OSK 1446/12, w którym stwierdzono, że: 'interes prawny może mieć podstawy zarówno w przepisach prawa materialnego...

II SA/Wa 1578/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-02-14

na tej podstawie może być jedynie podmiot, którego interes prawny lub uprawnienie zostały zaskarżonym aktem naruszone. Organ stwierdził, że dla ustalenia istnienia...
., którzy w trakcie głosowania nie otrzymali żadnego głosu radnych., W tej sytuacji, zdaniem organu, że interesem faktycznym, a nie interesem prawnym obu skarżących...
1   Następne >   +2   +5   +10   100