Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

IV SA/Wa 1072/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-23

z ewidencji ludności zbioru PESEL wykazania, interesu prawnego wnioskodawcy w uzyskaniu wnioskowanych danych adresowych oraz podanie bliższych danych poszukiwanej osoby...
., W odpowiedzi na powyższe pismo zainteresowany złożył wniosek na stosownym formularzu zaś odnosząc się do konieczności udokumentowania swojego interesu prawnego w sprawie...

IV SA/Wa 1070/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-23

i Administracji z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z ewidencji ludności zbioru PESEL wykazania, interesu prawnego...
udokumentowania swojego interesu prawnego w sprawie wnioskodawca podał, że jego interes prawny wynika z dokumentów załączonych do wniosku z dnia 10 listopada 2011r...

II SA/Go 645/18 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-10-24

interes prawny w zakresie udostępnienia danych o poprzednich adresach zameldowania na pobyt stały i czasowy M.C.. Ocenę wykazania interesu prawnego w zakresie pozostałych...
dowodów. Wnioskodawca ponownie wskazał, że swój interes prawny wywodzi z przysługującego mu prawa do wystąpienia do sądu o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłych rodzicach...

II OSK 2863/14 - Wyrok NSA z 2016-06-09

prawnego w uzyskaniu danych członka Stowarzyszenia. O istnieniu takiego interesu, zdaniem organu, można mówić wówczas, gdy wnioskodawca ubiegający się o udostępnienie...
[...] stycznia 2014 r., W uzasadnieniu decyzji Wojewoda stwierdził, że sam zamiar wytoczenia powództwa cywilnego nie dowodzi istnienia interesu prawnego. Interes prawny...

IV SA/Wr 737/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-06-18

meldunkowych są udostępniane: osobom i jednostkom organizacyjnym - jeżeli wykażą w tym interes prawny (pkt 1), a także innym osobom i podmiotom - jeżeli uwiarygodnią...
żądanego adresu uzasadniając odmowę niewykazaniem przez wnioskodawcę posiadania interesu prawnego., Od powyższej decyzji wnioskodawca złożył odwołanie podnosząc...

II SA/Gl 1089/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-12-07

ust. 4 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego i podniósł, że strona winna wykazać interes prawny w domaganiu się udostępnienia wnioskowanych dokumentów. W ocenie organu...
strona takiego interesu prawnego nie wykazała, a jedynie występowanie interesu faktycznego. Odwoływanie się do treści art. 23 Kodeksu cywilnego nie jest zdaniem wskazanego...

II OSK 286/16 - Wyrok NSA z 2016-07-26

potencjalnych spadkobierców po zmarłym J. W. Uzasadniając interes prawny w uzyskaniu tych danych, pełnomocnik wskazał, że J. W. był dłużnikiem skarżącej, co potwierdza załączony...
zmarłego J. W. Pełnomocnik wskazał, że interes prawny skarżącej wynika z samego faktu istnienia wierzytelności, która może być realizowana przez ustalenie na kogo przeszły...

II OSK 2400/14 - Wyrok NSA z 2016-06-09

są w złej wierze i powodują szkody na skutek przestoju w prowadzonych pracach., W ocenie organu, Spółka nie wykazała posiadania interesu prawnego w uzyskaniu danych członka...
decyzji Wojewoda stwierdził, że sam zamiar wytoczenia powództwa cywilnego nie dowodzi istnienia interesu prawnego. Interes prawny musi być realny i musi istnieć...

II OSK 10/17 - Wyrok NSA z 2018-11-29

potwierdzających interes prawny do uzyskania żądanych danych tj. kopii skargi o wznowienie postępowania pomiędzy Wnioskodawcą a osobą poszukiwaną z prezentatą...
udostępnienia żądanych danych ze względu na brak wykazania przez Wnioskodawcę rzeczywistego interesu prawnego warunkującego udostępnienie żądanych danych., Po rozpatrzeniu...

IV SA/Wa 1282/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-03

z nieuregulowanych zobowiązań z tytułu umów kredytowych i pożyczek. Istnienie interesu prawnego w uzyskaniu danych z rejestru PESEL Wnioskodawca wywodził z konieczności uczynienia...
Wnioskodawcy udostępnienia danych w trybie weryfikacji danych adresowych oraz potwierdzających zgon. Decyzję uzasadnił niewykazaniem interesu prawnego w uzyskaniu dostępu...
1   Następne >   +2   +5   +10   100