Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 634 Sprawy kombatantów, świadczenia z tytułu pracy przymusowej X

II SA/Łd 566/05 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2005-07-20

przed sądami administracyjnymi (Dz.U. nr 153, poz 1270 z późn. zm.) zwanej dalej p.s.a, uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator...
, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brał udział...

V SA/Wa 2893/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-01-29

do sądu administracyjnego, jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej...
działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym., Przy czym przez interes prawny należy rozumieć taką...

II SA/Lu 988/06 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-03-05

uzasadnienia Stowarzyszenie, nie wskazało naruszenia prawa lub interesu prawnego stanowiącego podstawę skargi., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje...
, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej w skrócie 'ppsa', uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich...

II SA/Rz 88/05 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2005-06-22

ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym poświadczeniu faktów lub stanu prawnego (art. 217 § 2 pkt 2). W tym ostatnim przypadku organ...
prawa winna wykazać interes prawny w uzyskaniu zaświadczenia, a więc wskazać cel, dla którego ubiega się zaświadczenie. Cel ów podlega ocenie organu, który miałby wydać...

II SA/Go 569/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-10-15

lub bezczynność jest przedmiotem skargi. Natomiast skargę wnieść może każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacja społeczna...
w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym (art. 50 § 1 ppsa...

IV SA/Wa 726/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-28

., O tym, kto jest stroną postępowania administracyjnego rozstrzyga art. 28 k.p.a., z którego wynika, że jest nią każdy czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy...
postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Pojęcie 'strony' jest kategorią prawa materialnego. Oznacza to, że interes prawny...

II SA/Gd 3789/01 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2004-11-30

związanych z osobą zmarłego, chyba że udział w sprawie zgłasza osoba, której interesu prawnego dotyczy wynik tego postępowania; gdy postępowanie z innych przyczyn stało...
na swój interes prawny w tym postępowaniu miałaby przymiot strony postępowania, o ile spełniłaby warunek określony przepisem art. 161 par. 1 pkt 2 Prawa o postępowaniu...

V SA/Wa 815/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-07-14

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi [Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.] - uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik...
Praw Obywatelskich oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział...

II SA/Rz 1410/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-04-30

., Zgodnie zaś z art. 50 § 1 i 2 tej regulacji, uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw...
Dziecka oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu...

IV SA/Wa 1074/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-08-25

żądać wydania zaświadczenia ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu faktów lub stanu prawnego. W takim przypadku, zgodnie z treścia...
orzecznictwie sądów administracyjnych, że dla wykazania istnienia po stronie skarżącego interesu prawnego, nie wystarczy ogólne stwierdzenie zamiaru posiadania danego zas...
1   Następne >   +2   +5   +10   100