Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

III SA/Gl 841/19 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2020-03-02

w Zawierciu., W uzasadnieniu skargi skarżący swój interes prawny uzasadnił treścią art. 3d ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz...
w postępowaniu dotyczącym jego interesu prawnego, co naruszyło jego prawo do procesu administracyjnego wynikającego z art. 2 Konstytucji RP oraz uprawnienia do zaskarżenia...

VI SA/Wa 516/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-19

z siedzibą w W. A. sp. z o.o. z siedzibą w W. uzasadniała swój interes prawny w przystąpieniu do niniejszego postępowania sądowego faktem zawarcia z A. L. umowy...
zdaniem spółki jej interes prawny do występowania w niniejszej sprawie w charakterze uczestnika postępowania., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje;, Zgodnie...

VI SA/Wa 517/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-19

z siedzibą w W. A. sp. z o.o. z siedzibą w W. uzasadniała swój interes prawny w przystąpieniu do niniejszego postępowania sądowego faktem zawarcia z A. L. umowy...
zdaniem spółki jej interes prawny do występowania w niniejszej sprawie w charakterze uczestnika postępowania., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje;, Zgodnie...

VI SA/Wa 510/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-25

o dopuszczenie do udziału w sprawie w charakterze uczestnika postępowania w sprawie ze skargi [...] sp. z o.o. z siedzibą w [...]. Swój interes prawny w przystąpieniu...
działalności gospodarczej. Powyższe argumenty, podnoszone przez [...] sp. z o.o., uzasadniały, w jej ocenie, istnienie interesu prawnego do występowania w niniejszej...

II OSK 601/12 - Wyrok NSA z 2012-05-23

. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.). Zgodnie z przepisem art. 87 ust. 1 ustawy każdy, czyj interes prawny lub uprawnienia zostały...
administracyjnego., Legitymacja skargowa została oparta na subiektywnym przekonaniu danej osoby, iż został naruszony jej interes prawny lub uprawnienie, co oznacza...

III SA/Lu 689/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-03-06

jego interes prawny jako członka wspólnoty samorządowej. W ocenie skarżącego, jako radny Rady Powiatu w J. L. był uprawniony do współdecydowania w kwestii objętej zaskarżoną...
Zarząd Powiatu w J. L. reprezentowany przez Starostę wniósł o oddalenie skargi z uwagi na brak interesu prawnego M. G. w zaskarżeniu uchwały Zarząd Powiatu w J. L...

II OSK 433/11 - Postanowienie NSA z 2011-03-17

, że interes prawny w uzyskaniu decyzji w przedmiocie zatwierdzenia zakładu ma wyłącznie podmiot działający na rynku spożywczym., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie...
postanowieniem z dnia 25 listopada 2010 r., sygn. akt III SA/Kr 1137/10 odrzucił powyższą skargę z powodu braku istnienia po stronie L. T. interesu prawnego we wniesieniu...

VI SA/Wa 95/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-04-27

z którymi stronami postępowania administracyjnego wszczętego na żądanie strony mogą być również inne podmioty, których interesu prawnego lub obowiązku dotyczy przedmiotowe...
postępowanie. Interes prawny, którego zdaniem wnioskodawcy dotyczy przedmiotowe postępowanie, skarżąca wyprowadziła z art. 24 ust. 1 pkt 3 p.f., zgodnie z którym podmiot...

VI SA/Wa 97/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-04-27

, zgodnie z którymi stronami postępowania administracyjnego wszczętego na żądanie strony mogą być również inne podmioty, których interesu prawnego lub obowiązku dotyczy...
przedmiotowe postępowanie. Interes prawny, którego - zdaniem wnioskodawcy - dotyczy przedmiotowe postępowanie, skarżąca wyprowadziła z art. 24 ust. 1 pkt 3 p.f., zgodnie...

III SA/Łd 358/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-07-05

. nr [...] [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...]), posiadają interes prawny w powyższej sprawie, a zatem są stroną postępowania., PPIS w [...] odmówił wszczęcia postępowania administracyjnego w powyższej sprawie wydając...
na wadliwym uznaniu, że skarżący jako właściciele działek położonych w sąsiedztwie terenu powiększonego cmentarza nie mają interesu prawnego w żądaniu wydania decyzji...
1   Następne >   +2   +5   +10   100