Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 630 Obrót towarami z zagranicą, należności celne i ochrona przed nadmiernym przywozem towaru na polski obszar celny X

I GSK 539/05 - Wyrok NSA z 2005-07-20

w kontekście naruszenia jej interesu prawnego, trzeba, zdaniem Sądu, zwrócić uwagę na fakt, iż interes ten należy rozumieć jako przyznanie jednostce prawa konkretnych korzyści...
, jeżeli wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego., Składając skargę w przedmiotowej sprawie Agencja Celna '[...]' - [...] nie wykazała, iż zaskarżona...

II SA/Op 201/04 - Wyrok WSA w Opolu z 2005-02-03

zdrowotnej, ustawy o samorządzie powiatu, oraz Konstytucji RP. Dodatkowo akcentuje i przedstawia przesłanki naruszenia interesu prawnego i uprawnienia w zakresie złożonej...
. W sprawie dot. utworzenia spółki A S.A. interes prawny skarżącego pozostaje w dużej części analogiczny, albowiem relacja na linii potencjalny pacjent- zakład nie ulega...

V SA/Wa 930/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-10-20

bezpośredniego, nie posiadała legitymacji do wniesienia skargi do sądu administracyjnego, z uwagi na brak interesu prawnego., W skardze kasacyjnej Agencja Celna U. Sp. z o.o....
nie jest uprawniona do wniesienia skargi kasacyjnej w postępowaniu przed sądami administracyjnymi z uwagi na brak interesu prawnego., Naczelny Sąd Administracyjny...

III SA/Łd 595/09 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-02-26

podjęcia działań przez organy celne w celu ochrony jego praw w przypadku podejrzenia ich naruszenia, a tym samym stanowi o interesie prawnym A. w wydaniu przez organ celny...
tj. art. 133 § 1 Ordynacji podatkowej przez jego niewłaściwą wykładnię i zastosowanie, a w szczególności przez nieuwzględnienie interesu prawnego A. ww. postępowaniu...

SA/Rz 654/99 - Postanowienie NSA oz. w Rzeszowie z 1999-10-27

/poza prokuratorem, Rzecznikiem Praw Obywatelskich oraz organizacji społecznej w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób...
/ jest każdy, kto ma w tym interes prawny., Orzecznictwo Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego wypracowało stanowisko, że osoba mająca interes prawny...

I SA/Ka 2242/03 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2005-01-14

przez pięć osób, w tym przez H. G., T.M. i Z. S., określających się jako 'mieszkańcy ulicy [...]' i powołujących na swój interes prawny w sprawie. Dwa ze złożonych podpisów...
są nieczytelne. Kwestia interesu prawnego odwołujących się nie została bliżej przedstawiona., Zaskarżonym postanowieniem z dnia [...] r. [...] Wojewódzki Inspektor Nadzoru...

I SA/Wr 3027/02 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-01-14

., Dyrektor Izby Celnej uznał za błędne wywodzenie interesu prawnego jedynie w oparciu o art. l33 Ordynacji podatkowej, w oderwaniu od przepisów celnych regulujących problematykę...
o stwierdzenie nieważności decyzji, nie mieli racji., W ocenie skarżącego, nie ulega żadnej wątpliwości, że ma on interes faktyczny i prawny w stwierdzeniu nieważności...

I GSK 897/10 - Wyrok NSA z 2012-02-07

, płatnik, inkasent lub ich następca prawny, a także osoby trzecie, o których mowa w art. 110-117a, które z uwagi na swój interes prawny żądają czynności organu podatkowego...
, do której czynność organu podatkowego się odnosi lub której interesu prawnego działanie organu podatkowego dotyczy. Skarżąca nie jest bowiem ani następcą prawnym firmy 'D.' P...

III SA/Gd 447/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-03-08

, o których mowa w art. 110-117a, które z uwagi na swój interes prawny żądają czynności organu podatkowego, do której czynność organu podatkowego się odnosi lub której interesu...
celnej, jak w przypadku interesu prawnego, nie może jednak tego zainteresowania poprzeć przepisami prawa powszechnie obowiązującego, mającego stanowić podstawę skutecznego...

I GSK 76/10 - Wyrok NSA z 2011-02-03

i nie posiadała legitymacji do wniesienia skargi do sądu administracyjnego, z uwagi na brak interesu prawnego., W skardze kasacyjnej Agencja zarzuciła zaskarżonemu postanowieniu...
do wniesienia skargi kasacyjnej w postępowaniu przed sądami administracyjnymi z uwagi na brak interesu prawnego., Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 20 maja...
1   Następne >   +2   +5   +10   100