Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II SA/Łd 341/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-06-13

postępowania zakończonego w pierwszej instancji, mającej interes prawny w sprawie. Organ odwoławczy wskazał, iż na gruncie art. 28 K.p.a. stroną postępowania...
jest tylko ten podmiot, który swój interes prawny wywodzi z konkretnej normy prawa materialnego. Cechą strony w rozumieniu tego przepisu jest to, że jest ona podmiotem własnych praw...

III OSK 1045/22 - Postanowienie NSA z 2022-05-17

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r., poz. 2325 ze zm., dalej 'P.p.s.a.'), z uwagi na brak jego interesu prawnego w zaskarżeniu uchwały Rady Miasta...
') każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem, podjętymi przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej...

II SA/Bk 740/16 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2016-12-15

- co nie wyklucza udziału innych podmiotów, pod warunkiem wykazania przez nich swego indywidualnego interesu prawnego w rozumieniu art. 28 k.p.a. Zatem inny, niż inwestor podmiot...
ze względu na jego własny, indywidualny i konkretny, nie ewentualny, interes prawny. Przykładem może być właściciel nieruchomości położonej w zasięgu negatywnego odziaływania...

II SA/Bk 762/19 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-06-18

odcinek łączący sieć kanalizacyjną z nieruchomością podlegającą podłączeniu. W sytuacji zaś przyjęcia przez sąd, że Spółka ma interes prawny we wniesieniu skargi, Kolegium...
o dopuszczenie dowodu z umowy o zaopatrzenie wody i odprowadzenie ścieków z dnia [...] maja 2003 r. oraz z pisma [...] listopada 2017 r. - na okoliczność interesu prawnego...

II OSK 46/13 - Wyrok NSA z 2014-06-09

w aspekcie przesłanek stwierdzenia nieważności określonych w art. 156 § 1 k.p.a. Ustalenie istnienia bądź nieistnienia interesu prawnego po stronie wnoszącego o stwierdzenie...
nieważności domaga się dany podmiot. Dokonywanie nowych ustaleń może dotyczyć okoliczności bezpośrednio odnoszących się do oceny interesu prawnego wnioskodawcy...

II OSK 666/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-11

przez sąd administracyjny. Skarżąca nie wykazała stosownie do art. 91 ust. 1 i art. 90 u.s.w., że zaskarżona uchwała narusza jej interes prawny. Wobec tego stosownie do art...
. Ustawodawca prawo do zaskarżenia uchwał sejmiku województwa przyznaje jedynie tym podmiotom, których interes prawny został naruszony zaskarżoną uchwałą. Zatem...

II OSK 140/13 - Wyrok NSA z 2014-06-18

. Wnioskodawca zarzucił organowi naruszenie art. 7, 77, 107 kpa przez niedostateczne wyjaśnienie okoliczności faktycznych, tj. kwestii interesu prawnego skarżącego, brak...
ma wykazać swój interes prawny. Podniósł, że działka nr [...], stanowiąca jego własność, znajduje się w odległości około 160 m od działki nr [...], na której znajduje...

II OSK 1843/09 - Wyrok NSA z 2009-12-29

ze zm.). Przywołany przepis stanowi, że legitymowanym do zaskarżenia uchwały organu gminy jest każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały nią naruszone. Wobec braku...
legalnej definicji pojęcia 'interes prawny' zarówno skarżąca jak i organ słusznie odniosły się do stanowiska wypracowanego w orzecznictwie sądów administracyjnych. Sąd...

II SA/Ol 486/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-12-05

, że to na składającym skargę ciąży obowiązek wykazania naruszenia jego interesu prawnego polegające na istnieniu bezpośredniego związku pomiędzy zaskarżoną uchwałą a własną, indywidualną...
własności nieruchomości może uzasadniać w określonych okolicznościach sprawy istnienie interesu prawnego w zaskarżaniu przedmiotowego zarządzenia, jednakże skarżąca...

II OSK 3728/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-15

w wyraźnie określony, indywidualny, konkretny, realny oraz osobisty interes prawny Spółki lub w takie samo uprawnienie. W ocenie Sądu I instancji, Spółka posiada...
w tej sprawie interes prawny, jednak nie doszło do jego naruszenia. Spółka wskazywała, że interes prawny wywodzi z art. 6 ust. 1 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie...
1   Następne >   +2   +5   +10   100