Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II OSK 1361/19 - Postanowienie NSA z 2019-05-28

powołując się na art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994) jako naruszenie jej interesu prawnego wskazała drastyczne ograniczenie...
zmodernizowanie tej instalacji, a nawet korzystanie z niej. Skarżąca powołała się na własny, powstały obecnie interes prawny. Podniesiono, że ustalone przeznaczenie terenu...

II SA/Kr 367/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-05-18

pod nazwą 'A' s. c. w T. wezwali Radę Miasta Trzebini do usunięcia naruszenia interesu prawnego wywołanych przedmiotową uchwałą., Skargą z dnia 11 lutego 2009 r. (data...
oddziaływanie obiektu na środowisko i przeciwdziałać ewentualnym awariom., Strona skarżąca upatruje naruszenia interesu prawnego w niezgodnym z prawem ograniczeniu prawa własności...

II SA/Op 334/20 - Postanowienie WSA w Opolu z 2021-08-19

uchwały w całości., Uzasadniając interes prawny we wniesieniu skargi na uchwałę skarżąca podniosła, że Rada Miasta Opola uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania...
miejscowego niewątpliwie ma interes prawny w jego skarżeniu. W szczególności, iż działki sąsiednie zostały również w tym planie ujęte. Ich przeznaczenie zostało...

II OSK 775/08 - Wyrok NSA z 2008-10-28

, że ich interes prawny w sprawie jest niewątpliwy i wynika z treści art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z faktem, iż nieruchomość...
o samorządzie gminnym, określając krąg podmiotów legitymowanych do zaskarżenia uchwały organu gminy wiąże to prawo z naruszeniem interesu prawnego lub uprawnienia. Można zatem...

II OSK 487/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-15

wezwania organu uchwałodawczego gminy do usunięcia naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia, a także zachował termin do wniesienia skargi, wynikający z art. 53 § 2...
p.p.s.a., Sąd podniósł, że kolejną przesłanką jest wykazanie przez skarżącego swojego interesu prawnego we wniesieniu skargi i wykazania jego naruszenia unormowaniami...

II OSK 1057/22 - Postanowienie NSA z 2022-05-30

jego interes prawny jednocześnie naruszając przepisy prawa. Wskazał, że pozostaje właścicielem działek nr [...] i [...], położonych w obrębie nr [...], które bezpośrednio...
skarżonego terenu i uchwalając skarżony plan miejscowy naruszyły interes prawny skarżącego nie uwzględniając sposobu zagospodarowania jego działek, a priori prowadząc...

IV SA/Po 699/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-10-04

zielenią izolacyjną od strony ulicy Tęczowej. Mimo dodatkowego wezwania do przedstawienia przez skarżących ich interesu prawnego w tej sprawie na gruncie ustawy...
ich interesu prawnego, który miałby być naruszony. Z treści 'odwołania' wynika przede wszystkim interes faktyczny, a nie interes prawny, polegający na uniemożliwieniu...

II OSK 1940/10 - Wyrok NSA z 2010-12-02

również szczegółowo swój interes prawny we wniesieniu skargi uznając, że posiadają go mimo, iż nie są właścicielami żadnej nieruchomości objętej planem., W odpowiedzi na skargę Rada...
Miasta R. wniosła o jej oddalenie. Rada w szczególności podkreślił brak interesu prawnego skarżących we wniesieniu skargi oraz zaznaczyła, że zgodnie z ugruntowanym...

II SA/Lu 404/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-12-15

napowietrzania miasta., Ponadto w ocenie skarżącej kwestionowana uchwała narusza interes prawny każdego skarżącego mieszkańca L.: (1) który jako członek wspólnoty...
. wniosła o jej oddalenie., W uzasadnieniu organ podniósł w pierwszej kolejności, że zaskarżona uchwała nie narusza interesu prawnego skarżącej., Okoliczność, że zapisy...

II OSK 2039/15 - Wyrok NSA z 2017-04-07

z nią immisje, będą w bezpośredni sposób oddziaływać na nieruchomość wzywającego, naruszając w ten sposób jego interes prawny., Rada Miasta Poznania nie udzieliła odpowiedzi...
już na etapie przedrealizacyjnym naruszają chroniony prawny interes publiczny oraz chroniony prawnie interes osób trzecich. Zapisy planu powodują pogorszenie jakości życia...
1   Następne >   +2   +5   +10   100