Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Go 588/08 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-12-11

, organ odwoławczy stwierdził, że w toku postępowania organ I instancji nie ustalił kto, oprócz wnioskodawcy, ma interes prawny do występowania w sprawie jako strona...
postępowania przed organem I instancji nie ustalono, kto ma interes prawny w udziale postępowaniu w rozpatrywanej sprawie. Skarżący wskazał, że Szpital złożył stosowny wniosek...

II SA/Go 563/08 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-11-26

się - Dyrektor Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia - jako nie posiadający interesu prawnego, o którym mowa w art. 28 k.p.a., nie jest stroną w toczącym...
się postępowaniu administracyjnym, dlatego nie przysługuje mu prawo zaskarżenia decyzji organu I instancji. Stwierdzenie braku interesu prawnego przez odwołującego się powodowało...

I OSK 534/15 - Wyrok NSA z 2015-11-26

2012 r. wydana została wobec niego decyzja z dnia [...] sierpnia 2012 r. o odmowie odstąpienia od opłaty, co uzasadnia jego interes prawny, o którym mowa w art. 101 ust...
2012 r. oraz zmieniającej ją uchwały Rady Miasta [...] z [...] października 2012 r. Sąd uznał, że skarżący posiada interes prawny do skutecznego wniesienia skargi wynikający...

III SA/Kr 5/20 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2020-07-30

jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności...
, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym. Uprawnionym do wniesienia skargi jest również inny podmiot, któremu...

IV SA/Gl 542/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-11-03

od tej opłaty powołując się w uzasadnieniu na przepisy zaskarżonej uchwały, co uzasadnia interes prawny skarżącego, o którym mowa w art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie...
Miasta Jastrzębie Zdrój z 25 października 2012 r., Rozważając przesłanki dopuszczalności skargi Sąd uznał, że skarżący posiada interes prawny do skutecznego wniesienia...

II SA/Go 647/08 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-01-21

w zaskarżonym postanowieniu, w myśl którego istnienie interesu prawnego wymaga ustalenia związku o charakterze materialnoprawnym, między obowiązującą normą prawa, a sytuacją...
tak w myśl tego przepisu, stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny...

II SA/Op 440/21 - Postanowienie WSA w Opolu z 2021-08-23

do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności...
, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym. Jest to przepis ogólny, który doznaje doprecyzowania poprzez...

IV SA/Wr 92/20 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2020-08-12

przedszkolnych. O tym warunku należało mieć wiedzę jeszcze przed rozpoczęciem prac nad podjęciem uchwały. Skarżąca wskazała, że jej interes prawny został naruszony wskutek...
o oddalenie skargi w całości, ponieważ skarżąca nie wykazała, aby przez podjęcie uchwały nastąpiło naruszenie jej interesu prawnego lub uprawnienia. Konstytucyjna zasada...

I SA/Wa 1187/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-29

na podstawie art. 138 § 1 pkt 3 k.p.a., Zgodnie z art. 28 k.p.a. stroną jest każdy czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu...
ze względu na swój interes prawny lub obowiązek., Decydujące znaczenie ma zatem określenie istoty interesu prawnego. Interes prawny powinien wynikać z konkretnej...

I OSK 2226/12 - Wyrok NSA z 2013-06-07

wnioskodawcy nie istnieje interes prawny lub obowiązek w rozumieniu art. 28 kpa., Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie decyzją z dnia [...] listopada 2011 r. utrzymało w mocy...
oraz w art. 145 a i art. 145b następuje tylko na żądanie strony. Zgodnie z kolei z treścią art. 28 kpa stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy...
1   Następne >   +2   +5   +10   100