Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 647 Sprawy związane z ochroną danych osobowych X

II SA/Wa 154/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-05-27

nielegalnego przetwarzania jej danych osobowych, pomimo to Spółka nadal przetwarza jej dane osobowe. Swój interes prawny w udziale w charakterze uczestnika postępowania ww...
uczestnika może zgłosić również osoba, która nie brała udziału w postępowaniu administracyjnym, jeżeli wynik tego postępowania dotyczy jej interesu prawnego, a także organizacja...

II SA/Wa 154/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-05-27

nielegalnego przetwarzania jej danych osobowych, pomimo to Spółka nadal przetwarza jej dane osobowe. Swój interes prawny w udziale w charakterze uczestnika postępowania ww...
uczestnika może zgłosić również osoba, która nie brała udziału w postępowaniu administracyjnym, jeżeli wynik tego postępowania dotyczy jej interesu prawnego, a także organizacja...

IV SA/Wr 444/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-01-22

. Nr 139, poz. 993 ze zm.) dane ze zbiorów meldunkowych mogą być udostępnione osobom, jeżeli wykażą w tym interes prawny. Natomiast zgodnie z art. 44h ust. 2 pkt. 4 cytowanej...
1 kwietnia 2008 roku wnioskodawczyni została wezwana do uzupełnienia wniosku przez wykazanie posiadania interesu prawnego w otrzymaniu żądanych danych...

I OPS 6/17 - Postanowienie NSA z 2018-04-16

w postępowaniu administracyjnym, jeżeli wynik tego postępowania dotyczy jej interesu prawnego, a także organizacja społeczna, o której mowa w art. 25 § 4 ppsa, w sprawach innych...
tego postępowania dotyczy jej interesu prawnego i brała udział w toczącym się uprzednio postępowaniu administracyjnym, ale nie wniosła skargi (art. 33 § 1 ppsa); 2) wynik...

III OSK 985/22 - Postanowienie NSA z 2022-07-15

uczestnika może zgłosić również osoba, która nie brała udziału w postępowaniu administracyjnym, jeżeli wynik tego postępowania dotyczy jej interesu prawnego, a także organizacja...
jednolicie przyjmuje się, że kryterium interesu prawnego, na którym jest oparta legitymacja do udziału w postępowaniu oznacza, że akt, czynność lub bezczynność organu...

I OSK 607/09 - Wyrok NSA z 2010-02-22

mogą być udostępnione, osobom i jednostkom organizacyjnym - jeżeli wykażą w tym interes prawny (pkt 2), innym osobom i podmiotom - jeżeli uwiarygodnią one interes faktyczny...
na podstawie pkt 2 art. 44 h ust. 2. Zarzut skargi opiera się na twierdzeniu, że wnioskodawczyni posiada interes prawny w sprawie. W ocenie Sądu zarzut ten jest chybiony...

II SA/Wa 1945/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-09

w treści zażalenia, 'opisana we wniosku sytuacja nie dotyczyła bezpośrednio samej [...], ale dotyczyła interesów prawnych operatorów telekomunikacyjnych, tj. przedsiębiorców...
, czy pochodzi on od podmiotu, który legitymuje się przymiotem strony. Stosownie zaś do treści art. 28 k.p.a., stroną jest każdy czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy...

II SA/Wa 1320/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-11-03

w charakterze uczestnika może złożyć osoba, która nie brała udziału w postępowaniu administracyjnym, jeżeli wynik tego postępowania dotyczy jej interesu prawnego. Ustawodawca...
nałożył więc na taką osobę obowiązek wykazania, iż jej wniosek uzasadniony jest faktem istnienia po jej stronie interesu prawnego. Nadto, tego interesu prawnego...

III OSK 2273/21 - Postanowienie NSA z 2021-05-18

. 33 § 2 P.p.s.a. złożył P.K., wskazując, że wynik niniejszego postępowania dotyczy jego interesu prawnego., Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Wniosek...
, jeżeli wynik tego postępowania dotyczy jej interesu prawnego, a także organizacja społeczna, o której mowa w art. 25 § 4, w sprawach innych osób, jeżeli sprawa dotyczy zakresu...

I OSK 2347/18 - Postanowienie NSA z 2020-06-16

za domaganie się prawa do decyzji GIODO'. Jak stwierdził wnioskodawca, jego interesem prawnym jest 'uzasadnienie dlaczego decyzja z 29 stycznia 2016 roku rażąco naruszała...
również osoba, która nie brała udziału w postępowaniu administracyjnym, jeżeli wynik tego postępowania dotyczy jej interesu prawnego, a także organizacja społeczna, o której mowa...
1   Następne >   +2   +5   +10   100