Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

I SA/Go 725/12 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-09-11

p.p.s.a., uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacja społeczna w zakresie...
jej statutowej działalności, w sprawach, dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym. Prawo do żądania przeprowadzenia kontroli...

II SA/Po 812/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-08-29

uprawnionym do wniesienia skargi, a więc skarżącym, jest każdy, kto ma w tym interes prawny a także prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka...
oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym...

I SA/Go 723/12 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-09-11

jest niedopuszczalna., Wskazać należy, że zgodnie z regulacją art. 50 § 1 p.p.s.a. uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator...
, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych...

I SA/Go 726/12 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-09-11

jest niedopuszczalna., Wskazać należy, że zgodnie z regulacją art. 50 § 1 p.p.s.a. uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik...
Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób...

I SA/Wa 1986/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-12

interesu prawnego skarżących na gruncie postępowania nadzorczego. Na powyższą decyzję nie została złożona skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie...
, którego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy kwestionowana decyzja. Przy czym z art. 2 ust. 1-3 ustawy o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu...

II GSK 2218/15 - Postanowienie NSA z 2015-10-08

poprzez jego błędną wykładnię i uznanie, że skarżący nie posiada interesu prawnego w rozstrzygnięci, a co za tym idzie nie może być uznawany za stronę postępowania...
wniosku o udzielenie pomocy skarżącej, mimo że zgromadzony materiał dowodowy potwierdzał, że skarżąca posiada status strony postępowania ze względu na posiadany interes prawny...

II SA/Wr 369/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-11-26

, kto ma w tym interes prawny oraz prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich i organizacja społeczna, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym. W założeniu...
IOSK 888/05 LEX nr 236577). O interesie prawnym w rozumieniu komentowanego przepisu mówimy wtedy, gdy ma on oparcie w przepisach prawa. O tym więc, czy konkretny podmiot...

II SA/Po 813/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-08-22

prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi. W świetle art. 50 § 1 i 2 p.p.s.a. uprawnionym do wniesienia skargi, a więc skarżącym, jest każdy, kto ma w tym interes prawny...
jest strona skarżąca - 'A', pod warunkiem posiadania interesu prawnego. Z kolei warunkiem wniesienia skargi w trybie art. 154 p.p.s.a. jest posiadanie przez wnoszącego skargę...

I SA/Wa 1717/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-09

, kto ma w tym interes prawny. Uprawnionym do wniesienia skargi jest również inny podmiot, któremu ustawy przyznają prawo do wniesienia skargi., Z powyższego wynika, że legitymacja...
do wniesienia skargi do sądu administracyjnego opiera się na interesie prawnym podmiotu żądającego kontroli sądu administracyjnego, a interes ten musi mieć oparcie...

II OSK 2828/13 - Wyrok NSA z 2014-06-10

sądowoadministracyjnego, ponieważ nie posiada własnego interesu prawnego w sprawie stanu technicznego budynku. Interes taki posiada jedynie Wspólnota Mieszkaniowa...
art. 50 § 1 P.p.s.a. uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacja społeczna w zakresie...
1   Następne >   +2   +5   +10   59