Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 642 Skargi na akty prawa miejscowego wojewodów i organów administracji niezespolonej oraz na niewykonywanie przez nich czynności nakazanych prawem wnoszone w trybie art. 44 ust. 1 i art. 45 ust. 1 ustawy o adm. rządowej w województwie X

II SA/Ol 486/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-12-05

, że to na składającym skargę ciąży obowiązek wykazania naruszenia jego interesu prawnego polegające na istnieniu bezpośredniego związku pomiędzy zaskarżoną uchwałą a własną, indywidualną...
własności nieruchomości może uzasadniać w określonych okolicznościach sprawy istnienie interesu prawnego w zaskarżaniu przedmiotowego zarządzenia, jednakże skarżąca...

II OSK 76/12 - Wyrok NSA z 2012-04-03

to narusza ich interes prawny, gdyż są oni właścicielami nieruchomości objętych planem zmienionym poprzez sprostowanie błędu. O naruszeniu ich interesu prawnego świadczy...
stosunków wodno-prawnych, a co za tym idzie, wpłynie negatywnie na wartość nieruchomości będących ich własnością. Faktem potwierdzającym naruszenie interesu prawnego...

II SA/Ol 456/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2009-06-18

przepisu § 143 stosuje się odpowiednio do aktów prawa miejscowego. Końcowo skarżący uzasadnił swój interes prawny do wystąpienia ze skargą na akt prawa miejscowego...
jest każdy, kto ma w tym interes prawny, przy czym interes ten winien wynikać z przepisów prawa materialnego kształtujących sytuację prawną skarżącego. Interes prawny oznacza...

II SA/Ol 154/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-05-24

rozporządzenia nr 162, które narusza interes prawny Spółki. Zarzucono, że zapisy ww. rozporządzenia naruszają uprawnienie Spółki do realizacji inwestycji na działkach stanowiących...
Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Dolnej Łyny uwzględniającej interes prawny Spółki poprzez wprowadzenie regulacji wyłączającej obowiązywanie zakazów w przypadku kolizji...

II SA/Bk 627/16 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2016-12-06

naruszenia prawa., Odnośnie posiadania interesu prawnego skarżący wypowiedział się na ten temat w piśmie procesowym z dnia 6 października 2016 r. wskazując, że zaskarżony akt...
narusza jego 'interes prawny lub uprawnieninie w sposób bezpośredni lub realny'. Podał, że jest rolnikiem (domownikiem rolnika). Zgodnie ze zgłoszeniem miał wziąć udział...

I OSK 1079/06 - Wyrok NSA z 2006-10-18

, że kwestionowany przepis prawa miejscowego narusza jego interes prawny, wynikający z konkretnego przepisu prawa powszechnie obowiązującego, z którego wynikają dla skarżącego...
rządowej w województwie, polegające na dowolnym uznaniu, że zaskarżony przepis nie narusza interesu prawnego Skarżącej, a w konsekwencji że nie ma ona legitymacji...

II OSK 1885/07 - Wyrok NSA z 2008-04-08

ustawy, każdy czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone przepisem aktu prawa miejscowego wydanym w sprawie administracji publicznej, może po bezskutecznym...
., Sąd przede wszystkim uznał, że strona skarżąca nie wykazała naruszenia swego interesu prawnego zaskarżonym aktem. Zgodnie z utrwalonymi zarówno na tle art. 28 kpa...

IV SA/Wa 2582/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-04-30

Prawa ochrony środowiska, żadnych ustaleń dotyczących sposobu korzystania z terenu., Wskazując, że Gmina M. ma interes prawny i ów interes został naruszony poprzez...
., Rozporządzenie narusza interes prawny mieszkańców poprzez fakt, że nie wskazano w nim podmiotu zobowiązanego do wypłaty odszkodowania. Zapisy jego powodują...

II OSK 1242/07 - Wyrok NSA z 2008-10-21

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, ze zm.), która wskazała, że narusza ono jej interes prawny. W uzasadnieniu skargi skarżąca...
skargę musi się wykazać nie tylko posiadaniem interesu prawnego lub uprawnienia, ale jednoczesnym naruszeniem tego interesu lub uprawnienia. To zaś oznacza...

II OSK 1421/08 - Wyrok NSA z 2009-02-12

), które na mocy przepisu § 143 stosuje się odpowiednio do aktów prawa miejscowego. Skarżący uzasadnił swój interes prawny do wystąpienia ze skargą na akt prawa miejscowego wyjaśniając...
przez stronę naruszeń prawa., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie nie podzielił stanowiska Wojewody, iż W. D. nie posiada interesu prawnego do skutecznego wniesienia skargi...
1   Następne >   +2   +5   +10   27