Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol 612 Sprawy geodezji i kartografii X

II SA/Bk 296/22 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2022-06-21

o nr [...] w obrębie nr [...]. Wnioskodawca w uzasadnieniu wniosku wskazał, że posiada interes prawny wynikający z tego, iż jest stroną w postępowaniu dotyczącym zwrotu...
interes faktyczny w uzyskaniu dostępu do danych osobowych zawartych w ewidencji gruntów i budynków. Jednak nie jest to interes prawny i nie może być traktowany...

II SA/Bd 593/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-03-27

w odpowiedzi na powyższy wniosek podniósł, że dochodzenie wierzytelności nie stanowi interesu prawnego wnioskodawcy a interes faktyczny w rozumieniu przepisów ogólnego...
informacji dotyczącej numeru księgi wieczystej wraz z podtrzymaniem wniosku o wydanie wypisu z rejestru gruntów i budynków. Jak wskazano we wniosku, jako interes prawny wskazane...

II SA/Bd 1252/16 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2017-05-10

wniosku poprzez potwierdzenie woli żądania wydania wypisu z rejestru gruntów i budynków bez danych osobowych, bądź uzupełnienie wniosku poprzez wskazanie interesu prawnego...
art. 24 ust. 2 ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne i nie wymaga wykazania interesu prawnego. Wskazał również, iż wnioskodawca ma prawo żądania udzielenia...

I OSK 2663/17 - Wyrok NSA z 2018-05-16

relację świadka. Jak wskazała, wywodzi interes prawny z art. 415 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz 93 ze zm.), dalej jako 'k.c....
dotyczącej właściciela oznaczonej działki geodezyjnej, bowiem skarżąca nie wykazała przysługiwania jej interesu prawnego., Zaskarżoną decyzją organ utrzymał powyższą decyzję...

II SA/Wr 307/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-03-29

o wydanie decyzji środowiskowej., W korespondencji drogą elektroniczną, dnia 26 kwietnia 2021 r. pracownik Starostwa poprosił o wskazanie szczegółowego interesu prawnego...
i podał go jako źródło jego interesu prawnego., Pismem nr [...] zatytułowanym Wezwanie do usunięcia braków, datowanym na 27 kwietnia 2021 r. Dyrektor Powiatowego Ośrodka...

I OZ 1326/16 - Postanowienie NSA z 2016-11-22

ich interesu prawnego. Udział tych podmiotów może nastąpić na ich wniosek. Zatem w rozpoznawanym przypadku warunkiem dopuszczenia J. K. do udziału w postępowaniu w charakterze...
uczestnika na prawach strony (jest ona już bowiem pełnomocnikiem skarżącego) - jest wykazanie przez nią, że wynik sprawy rozgraniczeniowej dotyczy jej interesu prawnego...

IV SA/Wa 1265/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-27

Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego o stwierdzenie nieważności ostatecznej decyzji Starosty [...] z [...] września 2011 r. Uzasadniając swój interes prawny...
, jak i piśmiennictwie, że źródłem interesu prawnego może być również prawo cywilne, w szczególności prawo rzeczowe. Zatem, zdaniem wnioskodawczym, posiada ona uzasadniony...

II SA/Sz 218/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-05-13

istnienie interesu prawnego do uzyskania takiego dokumentu, wnioskodawca zaś istnienia interesu prawnego nie wykazał. Fakt toczącego się postępowania egzekucyjnego...
świadczy, według Starosty, o istnieniu interesu faktycznego, a nie prawnego. Spółka nie wskazała także przepisu prawa materialnego, z którego wynikałoby jej prawo do uzyskania...

II SA/Bd 849/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-02-13

oraz statut i wywiedziono, że Fundacja ma interes prawny wynikający z celów statutowych. Pismem z [...] stycznia 2017r. organ I instancji wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia...
wniosku przez wykazanie interesu prawnego do uzyskania wnioskowanych danych. W odpowiedzi Fundacja wskazała między innymi, że nieruchomości te są składnikami masy...

II SA/Bk 28/09 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2009-03-12

. i podanie numerów ksiąg wieczystych, bądź numerów zbioru dokumentów dla ustalonych nieruchomości., W wyniku zobowiązania przez organ do wykazania interesu prawnego, w uzyskaniu...
wypisu z ewidencji gruntów, spółka 'W.' wskazała, że posiada interes prawny, rozumiany jako prawo podmiotowe wierzyciela do egzekwowania świadczenia, podkreślając...
1   Następne >   +2   +5   +10   100