Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 660 X

II OSK 2337/18 - Postanowienie NSA z 2018-08-10

, którego interes prawny, uprawnienie albo kompetencje zostały naruszone. Podstawą do wniesienia skargi jest uchwała lub zarządzenie organu, który podjął uchwałę lub zarządzenie...
skargi., Stanowisko doktryny, na które powołał się Sąd I instancji, zostało wyrażone, w stanie prawnym, w którym przyjmowano, że na rozstrzygnięcie Państwowej Komisji...

II OKW 2/23 - Wyrok NSA z 2023-12-27

zaproponowana przez Komisarza Wyborczego stoi w sprzeczności z interesem ogólnym mieszkańców, zasadami współżycia społecznego oraz zasadą pluralizmu. Wyborcy wskazali...
wnoszącym skargę oraz komisarzowi wyborczemu. Od orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego nie przysługuje środek prawny., Zgodnie z art. 417 § 2 Kodeksu wyborczego...

II OKW 33/24 - Postanowienie NSA z 2024-03-20

Świdnica reprezentowanych przez A. S. na postanowienie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze I z dnia 3 stycznia 2024 r. nr 15/2024'. Jako podstawę prawną jego wniesienia...
Administracyjnego nie przysługuje środek prawny., Jak stanowi natomiast art. 420 § 3 Kodeksu wyborczego, w zakresie nieuregulowanym w kodeksie do postępowania przed Naczelnym...

II OKW 9/18 - Wyrok NSA z 2018-08-22

Sądu Administracyjnego do ustalenia znaczenia norm prawnych zawartych w ww. przepisach należy odwołać się do ich wykładni systemowej. Zdanie drugie art. 417 § 2 Kodeksu...
bowiem nie można, że interesy mieszkańców wsi i miast są z reguły różne, a w związku z tym interesy mieszkańców, którzy w takim wspólnym dla wsi i miasta okręgu byliby w mniejszości...

II OKW 69/24 - Wyrok NSA z 2024-02-05

nr 7,8,9,13., Skarżąca wskazała, że dotychczas granice okręgów były ustalone tak, że sołectwa sąsiadowały ze sobą tworząc kwadraty lub okręgi, dzięki czemu interesy mieszkańców...
na okręgi przez co będzie budzić sprzeciw wśród 806 mieszkańców. Skrajne sołectwa dzielą dwa pośrednie, a ich interesy zarówno w wymiarze funkcjonalnym...

II OKW 86/24 - Postanowienie NSA z 2024-02-12

określoną we wskazanym akcie prawnym., Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Skarga podlega odrzuceniu., Zgodnie z art. 420 § 1 k.w., na postanowienie komisarza...
. Rymarz, B. Dauter, J. Zbieranek, Kodeks wyborczy. Komentarz, Warszawa 2018, komentarz do art. 420, uwaga 6). Zgodzić się należy z wnioskiem, że w interesie społecznym...

II OSK 2361/18 - Postanowienie NSA z 2018-08-14

[...]., Wyrok ten został wydany w następującym stanie faktycznym i prawnym sprawy., Uchwałą Nr [...] z dnia [...] marca 2018 r., wydaną na podstawie art. 419 § 1 i 2 ustawy...
prawny (§ 2). Przepis art. 420 Kodeksu wyborczego zatem wyczerpująco reguluje procedurę wnoszenia skarg w sprawach podziału na okręgi wyborcze. W ocenie Sądu, jednoznaczne...

II OKW 26/24 - Postanowienie NSA z 2024-01-15

do publikowania tego rodzaju aktów prawnych., W odpowiedzi na skargę Komisarz wniósł o odrzucenie wniosku o przywrócenie terminu, jako niedopuszczalnego...
, doręczając je niezwłocznie wnoszącym skargę oraz komisarzowi wyborczemu. Od orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego nie przysługuje środek prawny. W zakresie...

II OKW 74/24 - Postanowienie NSA z 2024-02-05

Sądu Administracyjnego nie przysługuje środek prawny'., Stosownie do art. 420 § 3 K.w. 'w zakresie nieuregulowanym w kodeksie do postępowania przed Naczelnym Sądem...
. Jaworski, A. Kisielewicz, F. Rymarz, B. Dauter, J. Zbieranek, Kodeks wyborczy. Komentarz, wyd. II, Warszawa 2018, komentarz do art. 420). W interesie społecznym...

II OKW 1/23 - Postanowienie NSA z 2023-12-19

. Od orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego nie przysługuje środek prawny., Jak stanowi natomiast art. 420 § 3 Kodeksu wyborczego, w zakresie nieuregulowanym w kodeksie...
z nieaktualnego obecnie brzmienia komentowanego przepisu - przyp. NSA). W interesie społecznym jest zatem, aby rozstrzygnięcie Naczelnego Sądu Administracyjnego zostało...
1   Następne >   2