Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 660 X

II OSK 2337/18 - Postanowienie NSA z 2018-08-10

, którego interes prawny, uprawnienie albo kompetencje zostały naruszone. Podstawą do wniesienia skargi jest uchwała lub zarządzenie organu, który podjął uchwałę lub zarządzenie...
skargi., Stanowisko doktryny, na które powołał się Sąd I instancji, zostało wyrażone, w stanie prawnym, w którym przyjmowano, że na rozstrzygnięcie Państwowej Komisji...

II OKW 9/18 - Wyrok NSA z 2018-08-22

Sądu Administracyjnego do ustalenia znaczenia norm prawnych zawartych w ww. przepisach należy odwołać się do ich wykładni systemowej. Zdanie drugie art. 417 § 2 Kodeksu...
bowiem nie można, że interesy mieszkańców wsi i miast są z reguły różne, a w związku z tym interesy mieszkańców, którzy w takim wspólnym dla wsi i miasta okręgu byliby w mniejszości...

II OSK 2361/18 - Postanowienie NSA z 2018-08-14

[...]., Wyrok ten został wydany w następującym stanie faktycznym i prawnym sprawy., Uchwałą Nr [...] z dnia [...] marca 2018 r., wydaną na podstawie art. 419 § 1 i 2 ustawy...
prawny (§ 2). Przepis art. 420 Kodeksu wyborczego zatem wyczerpująco reguluje procedurę wnoszenia skarg w sprawach podziału na okręgi wyborcze. W ocenie Sądu, jednoznaczne...

II OSK 2413/18 - Postanowienie NSA z 2018-08-16

[...]., Wyrok ten został wydany w następującym stanie faktycznym i prawnym sprawy., Zaskarżoną uchwałą z dnia [...] czerwca 2018 r. Państwowa Komisja Wyborcza (dalej...
do Państwowej Komisji Wyborczej w terminie 5 dni od daty jego doręczenia. Od orzeczenia Państwowej Komisji Wyborczej nie przysługuje środek prawny (§ 2). Przepis art. 420...