Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

II SA/Wa 656/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-03

pełnomocnik Skarżących podniósł, że mając na uwadze konieczność wykazania - zgodnie z przepisami stanowiącymi jego podstawę - interesu prawnego, które to pojęcie nie zostało...
nieuczciwej konkurencji. Wobec tego, w jego ocenie, Skarżące posiadają interes prawny w dostępie do rejestru, bowiem obowiązujące przepisy prawa materialnego, tj. własności...

II SA/Kr 1335/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-12-12

., W uzasadnieniu wniosku wskazano z kolei, że Burmistrz [...] posiada interes prawny w żądaniu stwierdzenia nieważności decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia...
jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek'. Z powyższej...

I OZ 1134/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-25

. dotyczy jego interesu prawnego., Rozpoznając złożony wniosek Sąd I instancji uznał, iż wnioskodawca nie wykazał, by wynik niniejszego postępowania dotyczył jego interesu...
wnioskodawcy prawo dołączenia się do udziału w niniejszym postępowaniu i przyznającym mu interes prawny w postępowaniu wszczętym wnioskiem osoby trzeciej o udostępnienie...

II SA/Wa 2306/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-16

przez Wnioskodawcę interesu prawnego - w terminie 14 dni od otrzymania pisma - w celu uzyskania dostępu do dokumentacji na podstawie art. 34 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo...
K.p.a. - w którym poinformowano Wnioskodawcę, że - na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego - nie wykazał interesu prawnego w uzyskaniu żądanej informacji...

I OZ 1187/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-20

, by wynik postępowania dotyczył jego interesu prawnego. Brak bowiem w ustawie o dostępie do informacji publicznej, na podstawie której prowadzone jest postępowanie oceniane...
w niniejszej sprawie, przepisów prawa dających wnioskodawcy prawo dołączenia się do udziału w niniejszym postępowaniu, przyznających mu interes prawny w postępowaniu...

II SA/Wa 1009/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-10

mających w tym interes prawny, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz ochronie własności przemysłowej., Pismem z dnia [...] stycznia 2017 r...
[...] marca 2017 r. W. Z. złożył wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej powyższą decyzją. Wskazał, iż będąc farmaceutą ma interes prawny w uzyskaniu żądanej informacji...

II SA/Wa 401/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-31

i życie. W konsekwencji pomimo wezwania do wykazania interesu prawnego strona wskazała okoliczności, które nie uzasadniają interesu prawnego w uzyskaniu wnioskowanych...
k.p.a., że strona nie wykazała interesu prawnego stanowiącego podstawę udostępnienia dokumentów przedłożonych w postępowaniu w sprawie dopuszczenia do obrotu produktu...

I OSK 968/05 - Wyrok NSA z 2006-06-23

ze skargą na rozstrzygnięcie organu odwoławczego. Odrębnym zagadnieniem pozostaje zdaniem WSA w Gliwicach kwestia istnienia po stronie skarżącej gminy interesu prawnego...
administracyjnego w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej i nie wykazała, aby to postępowanie dotyczyło jej interesu prawnego, czy to w drodze nałożenia dodatkowych obowiązków...

II SA/Kr 119/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-03-29

wnioskodawcy interesu prawnego w sprawie., W uzasadnieniu rozstrzygnięcia organ II instancji streścił przebieg dotychczasowego postępowania oraz powołał przepisy mające...
miał interes prawny i przymiot strony w takim postępowaniu. Z kolei brak interesu prawnego podmiotu składającego wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji powoduje...

II SA/Wa 1088/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-09-26

D. S. z dnia [...] listopada 2012 r., We wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu K. S. podniósł, że przedmiotowa sprawa dotyczy jego interesu prawnego...
, która nie brała udziału w postępowaniu administracyjnym, jeżeli wynik tego postępowania dotyczy jej interesu prawnego., Do uzyskania statusu uczestnika postępowania...
1   Następne >   +2   +5   +10   100