Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 655 Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych X

V SA/Wa 3331/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-16

. W treści skargi T. G. złożył wniosek o dopuszczenie go do udziału w sprawie w charakterze uczestnika postępowania. Ze sformułowań skargi wynika, że swój interes prawny T...
, a więc ma on interes prawny w tym aby bronić się przed sądem przed przyznaniem mu takiego niekonstytucyjnego uprawnienia., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, zważył co następuje...

I GSK 2517/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-20

, który ma interes prawny w złożeniu skargi, rozumiany jako istnienie związku między sferą jego indywidualnych praw i obowiązków, a postępowaniem administracyjnym...
do sądu administracyjnego. Pierwszą stanowią te, którym to uprawnienie przysługuje dla ochrony ich interesu prawnego. Druga kategoria natomiast to podmioty instytucjonalne...

V SA/Wa 1638/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-10

interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Najistotniejszą przesłanką podlegającą...
ocenie przy weryfikacji, czy dany podmiot jest stroną postępowania, którego wszczęcia żąda, jest posiadanie przez wnioskodawcę interesu prawnego wynikającego z przepisów...

II GZ 271/12 - Postanowienie NSA z 2012-08-22

jego interesu prawnego. W rozpoznawanej sprawie postępowanie sądowoadministracyjne zostało wszczęte wskutek skargi wniesionej przez A. J., która zaskarżyła decyzję w przedmiocie...
do toczącego się postępowania małoletniej wnuczki, wziął pod rozwagę czy wnioskodawczyni, ubiegająca się o udział w postępowaniu sądowoadministracyjnym ma interes prawny w danej...

III SA/Wr 327/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-01-26

zainicjowane przed podmiot nie będący stroną postępowania administracyjnego w rozumieniu art. 28 k.p.a., Odnosząc się do uwag skarżącej dotyczących jej interesu prawnego...
prawnego lub obowiązku prawnego dotyczy postępowanie zakończone decyzją organu I instancji. Tak więc, kluczowe znaczenie dla rozpatrywanej sprawy ma pojęcie interesu...

I SA/Sz 327/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-05-04

na przedstawienie zgody pozostałych współwłaścicieli działek. Podniosła, że nie można interesu prawnego wiązać tylko i wyłącznie z zakresem działania danego organu administracji...
, oraz że jej interes prawny wynika z tego, że jest ona współwłaścicielką nieruchomości objętych wnioskiem, tym samym posiada prawo do uzyskania informacji, czy nieruchomości...

II GSK 1029/12 - Wyrok NSA z 2013-11-13

rolnika ubiegającego się o przyznanie płatności i tylko on jest stroną takiego postępowania mającą interes prawny w nabyciu konkretnego uprawnienia., Zdaniem Sądu...
administracyjnego;, 7) niedokonanie przez Wojewódzki Sąd Administracyjny we W., oceny posiadania przez skarżącą interesu prawnego do złożenia odwołania od decyzji wydanej...

II GSK 1824/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-08

, jak i legitymacji w złożeniu skargi do sądu administracyjnego., Według skargi kasacyjnej interes prawny skarżącego wynika z art. 187a p.s.w. W myśl tego przepisu, wybitnie uzdolnieni...
, która nie może przekraczać 10% przyznanego dofinansowania., Ponadto, przymiot interesu prawnego skarżącego w sprawie skarga kasacyjna wywodzi z przepisu 14 ust. 1 u.z.f.n....

V SA/Wa 209/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-05-24

Regionalnego ARiMR w S. wezwał stronę do uzupełnienia powyższego wniosku poprzez wskazanie ważnego interesu prawnego w celu uzyskania zaświadczenia., W odpowiedzi...
na powyższe wezwanie skarżąca pismem z 2 września 2009 r. wskazała, że interes prawny w uzyskaniu zaświadczenia przejawia się w tym, iż zaświadczenie o żądanej przez Spółkę...

II SA/Bd 1150/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2020-03-04

taki sam interes prawny i obowiązki jak jego żona w toczącym się postępowaniu w sprawie o ustalenie kwoty nienależnie pobranych płatności w ramach systemów wsparcia...
działalność rolniczą i jest wpisana do ewidencji producentów. W ocenie organu po stronie skarżącego nie zachodzi interes prawny, który dawałby mu status strony we wszczętym...
1   Następne >   +2   +5   +10   100