Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol 641 Rozstrzygnięcia nadzorcze X

II OSK 1865/09 - Wyrok NSA z 2010-01-25

wyciąganie korzyści ze sprawowanego mandatu. Stanowi on, że radny nie może brać udziału w głosowaniu w radzie ani w komisji, jeżeli dotyczy ono jego interesu prawnego., Art. 19...
poglądu orzecznictwa, że nie można zawęzić interesu prawnego, o którym mowa w art. 25a u.s.g. do przepisów wyłącznie prawa materialnego. Może on wypływać również z przepisów...

II OZ 783/14 - Postanowienie NSA z 2014-09-03

z odwołaniem jego zastępcy. Zdaniem wnioskodawcy, będąc zastępcą Burmistrza Moniek, posiada on interes prawny w dopuszczeniu go do udziału w toczącym się postępowaniu...
postępowania może zgłosić osoba, która nie brała udziału w postępowaniu administracyjnym, jeżeli wynik tego postępowania dotyczy jej interesu prawnego. Z powyższej regulacji wynika...

II OSK 2315/11 - Wyrok NSA z 2011-11-29

rady w głosowaniu nad wyborom kandydata na to stanowisko istnieje po stronie tej osoby interes prawny nakazujący wyłączenie się z głosowania. Pojęcie interesu prawnego...
wykształcone zostało w postępowaniu administracyjnym jako dyrektywy wykładni systemowej, które nakazują przyjąć, że interesem prawnym w rozumieniu przepisów tych ustaw...

I OSK 2006/11 - Wyrok NSA z 2012-01-11

u.s.g., zgodnie z którym radny nie może brać udziału w głosowaniu w radzie ani w komisji, jeśli dotyczy ono jego interesu prawnego. Przyczyną wyłączenia było posiadanie...
przez radnego interesu prawnego w niepodejmowaniu uchwały tej treści, z uwagi na to, że jest on pracownikiem likwidowanej szkoły., Organ nadzoru stwierdził...

II OZ 1247/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-03

2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), interesu prawnego. W uzasadnieniu podano...
, że zaskarżonym zarządzeniem zastępczym z 28 grudnia 2009 r. Wojewoda Lubuski stwierdził wygaśnięcie mandatu Burmistrza Krosna Odrzańskiego A. C. i to jego interesu prawnego...

II SA/Wa 486/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-06-30

Warszawy (Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 361 z późn. zm.), radny nie może brać udziału w głosowaniu w radzie ani w komisji, jeżeli dotyczy ono jego interesu prawnego...
, że przepis art. 19 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stanowi podstawę do uznania interesu radnego w zostaniu wybranym przewodniczącym rady za interes prawny, ponieważ przesądza...

IV SA/Wa 3100/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-20

. - w części obejmującej teren działki o numerze ewidencyjnym [...] z obrębu [...]. Uznając istnienie interesu prawnego po stronie wnoszącego wezwanie oraz zasadność podnoszonych...
. 1 u.s.g. stanowił, że 'Każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem podjętymi przez organ gminy w sprawie z zakresu...

II OZ 280/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-02

postępowaniem. Wynika z tego, że osoba trzecia, która powołuje się na swój interes prawny, nie może zostać ani na płaszczyźnie samorządowych przepisów ustrojowych ani na gruncie...
jest gmina lub związek międzygminny, których interes prawny, uprawnienie albo kompetencja zostały naruszone (art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym...

IV SA/Gl 1456/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-12-19

w postępowaniu administracyjnym, jeżeli wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego. Uzasadnieniem takiego stanowisko było twierdzenie, iż z momentem wniesienia...
przez podmiot wnioskujący interesu prawnego. Pojęcie to zostało określone zarówno w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego, jak też w ustawie Prawo o postępowaniu...

II OZ 316/12 - Postanowienie NSA z 2012-04-20

. stwierdzili, że mają interes prawny w przystąpieniu do udziału w sprawie w charakterze uczestników, wnosząc o oddalenie skargi Gminy Białystok. Część planu, objęta...
. nie posiadają interesu prawnego do udziału w sprawie w charakterze uczestników postępowania, gdyż dojazd do ich działki o nr [...] znajduje się od ulicy [...], zaś zjazd...
1   Następne >   +2   +5   +10   100