Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I OPS 1/22 - Uchwała NSA z 2022-06-30

. 735, z późn. zm.); 2. Źródłem interesu prawnego, o którym mowa w art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego, jest norma prawa powszechnie obowiązującego, a nie skutki...
i wypłaty odszkodowania z tego tytułu na rzecz skarżącej Spółki oznacza, że skarżąca posiada interes prawny dotyczący postępowania w tym zakresie i winna zostać uznana...

II SA/Kr 243/20 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2020-07-17

prawa mieszkańców wsi uznane i respektowane na przestrzeni lat. Wykazując naruszenie swego interesu prawnego w rozumieniu art. 101 ust. 1 u.s.g. skarżący podnieśli...
w skład Z. w sposób oczywisty narusza interesy prawne skarżących w postaci poruszania się drogami stanowiącymi własność komunalną. T. M., jeszcze przed wydzierżawieniem...

II SA/Kr 1286/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-01-25

zastosowanie:, - art. 25 a u.s.g. poprzez uczestnictwo - branie udziału w głosowaniu Rady Miejskiej Prezesa OSP w sprawie, która dotyczy jego interesu prawnego;, - art. 24 f ust...
jego interesu prawnego bowiem jest Prezesem OSP Bukowska Wola. Ponadto powołując się na treść art. 24 f ust. 1 u.s.g., skarżące wskazały, że radny P. S. złamał zakaz, uzyskał...

I OSK 798/06 - Wyrok NSA z 2007-04-17

ustanowiony kurator spadku, który reprezentował interesy spadkobierców, a zatem wobec braku ustalenia następców prawnych przez sąd powszechny reprezentantem wszystkich...
, kto ma w tym interes prawny. Interes prawny ma charakter materialnoprawny, oparty więc jest na normach administracyjnego prawa materialnego, gdzie musi istnieć norma prawa przewidująca...

II SA/Kr 57/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-03-24

2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (dalej; P.p.s.a.). Uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator...
, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób...

I OSK 2343/20 - Postanowienie NSA z 2020-12-04

., poz. 2325 ze zm., dalej w skrócie 'P.p.s.a.'), sąd odrzuci skargę, jeżeli interes prawny lub uprawnienie wnoszącego skargę na uchwałę lub akt, o którym mowa w art. 3 § 2...
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 713, dalej w skrócie 'u.s.g.'), każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone...

IV SA/Wa 2808/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-15

., Na wstępie uzasadnienia organ wyjaśnił, że zgodnie z art. 28 k.p.a. stroną postępowania jest ten, czyjego interesu prawnego dotyczy dane postępowanie administracyjne...
prawni stosownie do art. 30 § 4 k.p.a. Z tego powodu w niniejszym postępowaniu interes prawny mają następcy prawni W. W., Organ zauważył, iż wniosek o stwierdzenie...

I OSK 1060/16 - Wyrok NSA z 2018-03-16

do spadkobierców A.P. - C.P., J.P., I.P., J.G. W związku z tym organ wystąpił do B.E.K. o wykazanie interesu prawnego we wszczęciu postępowania o stwierdzenie nieważności...
, lecz również, zgodnie z art. 28 k.p.a. każdy czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie administracyjne albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny...

II SA/Ke 699/09 - Wyrok WSA w Kielcach z 2010-01-14

etapie postępowania żadne inne osoby nie przedstawiły dowodów, z których może wynikać ich interes prawny w rozumieniu art. 28 kpa., Organ odwoławczy wskazał, że adresatem...
jest każdy, kto ma w tym interes prawny. Interes prawny to interes indywidualny, konkretny i sprawdzalny obiektywnie, a jego istnienie znajduje potwierdzenie w okolicznościach...

III RN 24/02 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 2002-06-13

jest bowiem wykazanie, że gmina nie ma interesu prawnego w jej wniesieniu., 2. Jedynie gmina /jako osoba prawna/, która wykaże, że ma interes prawny we wniesieniu skargi...
Administracyjnym uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacja społeczna w zakresie...
1   Następne >   +2   +5   +10   100