Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

VI SA/Wa 2274/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-07-19

zezwalająca na zajęcie pasa drogowego W. Sp. z o.o. Sp. k. dotyczy ich istotnych interesów prawnych, jako że są najemcami pawilonów i aktualnymi ich posiadaczami;, - art...
w postępowaniu o wydanie zezwolenia narusza ich interes prawny rozumiany jako prawo własności tych ruchomości., Odwołujący wnosili także o przeprowadzenie dowodów z nośnika CD...

I OSK 860/10 - Wyrok NSA z 2010-11-18

naruszenia interesu prawnego spółki, wnosząc o zmianę powyższej uchwały lub podjęcie nowej uchwały w przedmiocie pozbawienia kategorii drogi gminnej:, - ulicy P. w Warszawie...
jednak w ocenie Rady m.st. Warszawy, skarżąca nie wykazała naruszenia przez ww. uchwałę jej interesu prawnego., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że skarga...

II GSK 1010/14 - Wyrok NSA z 2015-06-24

im statusu strony w postępowaniu pomimo tego, że decyzja zezwalająca na zajęcie pasa drogowego W. Sp z o.o. Sp. k. dotyczy ich istotnego interesu prawnego...
zezwolenia narusza ich interes prawny rozumiany jako prawo własności tej ruchomości., Podnosili także, że w chwili składania wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa...

VI SA/Wa 2277/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-07-19

na zajęcie pasa drogowego W.Sp. z o.o. Sp. k. dotyczy ich istotnych interesów prawnych, jako że są najemcami pawilonów i aktualnymi ich posiadaczami;, - art. 61 § 4 K.p.a....
zezwolenia narusza ich interes prawny rozumiany jako prawo własności tej ruchomości., Odwołujący wnosili także o przeprowadzenie dowodów z nośnika CD rejestrującego...

II GSK 1290/14 - Wyrok NSA z 2015-06-24

na zajęcie pasa drogowego W. Sp z o.o. Sp.k. dotyczy ich istotnego interesu prawnego jako że są najemcami pawilonów i aktualnymi ich posiadaczami, a także przepisów...
przepisów kodeksu cywilnego. Ich zdaniem pominięcie właścicieli ruchomości w postępowaniu o wydanie zezwolenia narusza ich interes prawny rozumiany jako prawo własności...

VI SA/Wa 2276/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-07-19

przepisów kodeksu cywilnego. Ich zdaniem pominięcie właścicieli ruchomości w postępowaniu o wydanie zezwolenia narusza ich interes prawny rozumiany jako prawo własności...
się do pojęcia interesu prawnego., Organ odwoławczy wskazał m. in. na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 15 września 2011 r. w sprawie o sygn. akt II SA...

I OSK 1914/19 - Postanowienie NSA z 2019-08-29

z nich jest wniesienie skargi na akt z zakresu administracji publicznej. Z kolei zaistnienie naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia osoby wnoszącej skargę, kwestionowanym aktem...
nr 506790). Kolejnym zagadnieniem w badanej sprawie jest ustalenie czy skarżący posiada interes prawny w żądaniu zbadania legalności uchwały przez sąd administracyjny...

II SA/Ol 602/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-09-20

innemu przewoźnikowi. W myśl art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego nie legitymuje się on własnym interesem prawnym do złożenia wniosku, gdyż nie był podmiotem...
, z powodu których odmówiło wszczęcia postępowania z urzędu. P. R. podniósł również, iż interes prawny w rozumieniu art. 28 kpa może wypływać nie tylko z konkretnego przepisu...

III SA/Wr 761/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-02-17

. 28 k.p.a., stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek...
. Interes prawny wyraża się w możliwości zastosowania normy prawa administracyjnego w konkretnej sytuacji, konkretnego podmiotu prawa. Jak wywodziło dalej Kolegium - mieć...

II SA/Rz 249/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2014-05-28

sprawie skarżący nie wykazali się interesem prawnym do zaskarżenia uchwały będącej przedmiotem skargi. Nie można wywodzić materialnoprawnego interesu podmiotu wyłącznie...
, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem podjętymi przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej...
1   Następne >   +2   +5   +10   100