Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 623 Dozór techniczny, miary i wagi, badania i certyfikacje, normalizacja, sprawy jakości X

VI SA/Wa 778/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-07-04

, że ma do tego legitymację procesową zgodnie z art. 28 kpa i że za wszczęciem postępowania przemawia interes prawny wnioskodawcy., Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin...
i Nasiennictwa w B. stwierdził, że wnioskodawca nie ma interesu prawnego w żądaniu wszczęcia postępowania z urzędu w niniejszej sprawie oraz jednocześnie nie ma podstawy...

II GSK 32/18 - Postanowienie NSA z 2018-02-14

na brak legitymacji wynikający z braku interesu prawnego - ocenić należy jako niedopuszczalne, a w związku z tym dające podstawę do odrzucenia skargi na zasadzie art. 58 § 1...
, że interes prawny we wniesieniu skargi ma wyłącznie podmiot, który został uznany przez organ administracji za stronę postępowania administracyjnego, podczas gdy interes...

VI SA/Wa 190/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-27

sprawy., Minister pismem z [...] grudnia 2015 r. wezwał Z.Z. do wykazania interesu prawnego lub obowiązku przez wskazanie podstawy prawa materialnego uzasadniającej...
innym podmiotom, a jedynie interes faktyczny. Minister wyjaśnił, że od interesu prawnego należy odróżnić interes faktyczny, który nie daje uprawnień strony w postępowaniu...

VI SA/Wa 1790/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-05

Postępowanie w sprawie zezwolenia na eksploatację suwnicy, które toczyło się przed wypadkiem 10 października 2011 r. nie dotyczyło interesu prawnego lub obowiązku wnioskodawców...
okoliczności, która uzasadniałaby uznanie ich za stronę w ww. postępowaniu. Brak interesu prawnego nakazuje organowi podjęcie postanowienia o odmowie wydania udostępnienia akt...

II GZ 349/13 - Postanowienie NSA z 2013-07-16

sądowoadministracyjnego argumentując, że postępowanie dotyczy jej interesu prawnego. Źródła tego interesu upatrywała zarówno w tym, że skarżąca może skierować w stosunku...
być źródłem interesu prawnego spółki w tym postępowaniu, uzasadniającego dopuszczenie wnioskodawczyni do postępowania w charakterze uczestnika postępowania na mocy art. 33 §...

II GSK 1916/12 - Wyrok NSA z 2014-02-26

postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. - dalej jako: k.p.a.) i nie wskazał w szczególności jaki obowiązek bądź interes prawny...
uznał za prawidłowe stanowisko organu, że skarżąca nie miała interesu prawnego w żądaniu wszczęcia postępowania o nałożenie sankcji z art. 108 ust. 1 pkt 1 u.o.r....

II GSK 1065/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-08

udział w charakterze uczestnika może zgłosić osoba, która nie brała udziału w postępowaniu administracyjnym, jeżeli wynik tego postępowania dotyczy jej interesu prawnego...
postępowania administracyjnego zależy jego interes prawny. A zatem najważniejszą przesłanką dopuszczenia do udziału w postępowaniu podmiotów określonych w art. 33 § 2 p.p.s.a....

VI SA/Wa 2633/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-03-23

z powyższym I. nie posiada interesu prawnego, który uzasadniałby uznanie skarżącej za stronę postępowania zakończonego wskazanymi decyzjami., Na powyższe postanowienia I. Sp...
interesu prawnego lub obowiązku skarżącej jednoznacznie świadczą otrzymane przez spółkę I. Sp. z o.o. postanowienia Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia...

VI SAB/Wa 35/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-01-30

. zindywidualizowanych maszyn będących własnością R. C., W uzasadnieniu wniosku powołał się na interes prawny w wydaniu żądanej decyzji wynikający z prawa materialnego, tj. art...
, co było bezsporne., Organ wyjaśnił, że Skarżący nie jest stroną postępowania w rozumieniu art. 28 K.p.a., zgodnie z którym stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku...

II GSK 1215/13 - Wyrok NSA z 2014-09-25

przez niego, a nie Spółkę U., produktu do obrotu., W ocenie Sądu I instancji, skarżąca nie miała interesu prawnego do złożenia odwołania od decyzji z dnia [...] kwietnia...
, potwierdzającym jej interes prawny w byciu stroną przedmiotowego postępowania, jest art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych...
1   Następne >   +2   +5   +10   77