Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

I OSK 739/08 - Wyrok NSA z 2008-09-04

przez skarżącego naruszenia przedmiotową uchwałą interesu prawnego lub uprawnienia. Wskazał, że w przedmiotowej sprawie wezwanie do usunięcia naruszenia interesu prawnego skarżącego...
ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002r. Nr 153, zpo.1270 ze zm.), jakie prawo lub interes prawny naruszone zostały zaskarżonymi uchwałami...

I OSK 2317/18 - Wyrok NSA z 2020-10-27

nad uchwałą radnego, którego interesu prawnego dotyczy uchwała, stanowi istotne naruszenie prawa, skutkujące stwierdzeniem nieważności tej uchwały. Wskazał, że art. 25a ww...
. Interes prawny, o którym mowa w tym przepisie, ma znaczenie materialnoprawne., W odpowiedzi na skargę Rada Miejska G. wniosła o jej oddalenie. W uzasadnieniu podano...

I OSK 1209/13 - Wyrok NSA z 2013-10-01

innych uchwał, w stosunku do których stwierdzono nieważność., W uzasadnieniu skargi wyjaśnili, że ich interes prawny w zaskarżeniu uchwały wynika z tego, że dokonanie...
przedmiotowej uchwały., W odpowiedzi na skargę Rada Gminy Hanna wniosła o jej oddalenie, argumentując, że skarżący nie wykazali w ogóle interesu prawnego i w związku z tym istnieją...

III SA/Lu 516/21 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2021-09-22

. Skarżąca wskazała, że posiada interes prawny do złożenia skargi, gdyż złożyła ofertę w związku z ogłoszeniem konkursu na stanowisko dyrektora szkoły i w tym konkursie...
. W ocenie Prezydenta Miasta na podstawie z art. 101 ust. 1 ustawy o samorządnie gminnym, do wniesienia skargi legitymuje wyłącznie fakt naruszenia interesu prawnego...

I OSK 1210/13 - Wyrok NSA z 2013-10-01

oświaty., W uzasadnieniu skargi wyjaśnili, że ich interes prawny w zaskarżeniu uchwały wynika z tego, że dokonanie przekazania Szkoły wpłynie ujemnie na zakres uprawnień...
o jej oddalenie, argumentując, że skarżący nie wykazali w ogóle interesu prawnego i w związku z tym istnieją podstawy do uznania skargi za bezzasadną., Wojewódzki Sąd...

II SA/Bd 762/20 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2020-09-15

. o samorządzie gminnym poprzez jego niezastosowanie., Pełnomocnik skarżącej wyjaśnił, że interes prawny skarżącej do zaskarżenia przedmiotowej uchwały wynika z okoliczności...
, że jej syn uczęszcza do Punktu Przedszkolnego '[...]' prowadzonego w tym samym budynku. Ponadto interes prawny skarżącej wynika również z jej obowiązków związanych...

I OSK 223/18 - Postanowienie NSA z 2018-03-07

. Stosownie zaś do art. 50 § 1 p.p.s.a. uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka...
oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu...

I OSK 121/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-16

prawnego uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacja społeczna w zakresie...
jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym. Uprawnionym do wniesienia skargi...

I OSK 1658/15 - Wyrok NSA z 2015-10-08

. placówki., W odpowiedzi na skargę Burmistrz Miasta i Gminy S. wniósł o jej oddalenie. W uzasadnieniu organ wskazał na brak interesu prawnego skarżących w zaskarżeniu...
doszło do naruszenia ich interesu prawnego., Z ostrożności procesowej organ wskazał, że Rada Miejska w S. podjęła uchwałę z dnia [...] lutego 2012 r...

III SA/Gd 299/19 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2019-07-04

interes prawny w zaskarżeniu wyżej wskazanej uchwały., J. C. wskazała ponadto, że w podstawie prawnej kwestionowanej uchwały organ powołał jedynie art. 18 ust. 1 ustawy...
Rada Miasta wniosła o jej odrzucenie, względnie oddalenie., Uzasadniając wniosek o odrzucenie skargi Rada wskazała, że skarżąca nie ma interesu prawnego warunkującego...
1   Następne >   +2   +5   +10   100