Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 640 Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych X

I OSK 2317/18 - Wyrok NSA z 2020-10-27

nad uchwałą radnego, którego interesu prawnego dotyczy uchwała, stanowi istotne naruszenie prawa, skutkujące stwierdzeniem nieważności tej uchwały. Wskazał, że art. 25a ww...
. Interes prawny, o którym mowa w tym przepisie, ma znaczenie materialnoprawne., W odpowiedzi na skargę Rada Miejska G. wniosła o jej oddalenie. W uzasadnieniu podano...

II SA/Wr 307/22 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2022-09-02

jej interesu prawnego polegającym na uniemożliwieniu realizacji uprawnienia do przystąpienia uchylenia planu. Zdaniem strony powyższe skutkuje naruszeniem prawem chronionego...
interesu prawnego. Zaskarżona uchwała według skarżącej ogranicza jej plany inwestycyjne. W dalszej części uzasadnienia skarżąca odnosi się do naruszenia zasad sporządzania...

II SA/Wr 101/20 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2020-07-20

przedsięwzięcia pn. Kontynuacja eksploatacji złoża brunatnego T.). W skardze precyzuje się, że (s. 9 przedostatni akapit: 'W niniejszej sprawie interes prawny skarżącej...
[...], [...] może uschnąć lub obumrze wobec spadku ilości wody. Sumując tę część rozważań skargi strona konkluduje, że jej interes prawny, chroniony przede wszystkim art. 140 k.c. oraz art. 6...

II SA/Kr 327/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-04-18

, iż wynik tego postępowania może dotyczyć jej interesu prawnego nie znajduje uzasadnienia w brzmieniu art. 33 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu...
administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, póz. 1270 ze zm.) - związek z interesem prawnym nie może mieć zastosowania tam, gdzie sama legitymacja skargowa jest oparta na innych...

II SA/Bd 573/19 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2019-10-07

o jej oddalenie., Na podstawie zarządzenia Sędziego WSA z dnia 6 sierpnia 2019 r. skarżący został wezwany do wykazania interesu prawnego do zaskarżenia wskazanej wyżej...
pkt 5a P.p.s.a., sąd odrzuca skargę, jeżeli interes prawny lub uprawnienie wnoszącego skargę na uchwałę lub akt, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 5 i 6, nie zostały naruszone...

III SA/Lu 414/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-11-20

, jeżeli dotyczy ono jego interesu prawnego., Ustawowy skład Rady Miasta wynosi w obecnej kadencji [...] radnych. Z treści wyciągu z protokołu z sesji Rady Miasta z dnia...
co do tego, że wymieniony w art. 25a ustawy o samorządzie gminnym interes prawny musi wynikać z konkretnego przepisu prawa odnoszącego się do uprawnień lub obowiązku danego...

II SA/Gd 783/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-03-31

i z upoważnienia wymienionych w niej osób. W skardze wskazano na naruszenie interesu prawnego osób, które udzieliły pełnomocnictwa stowarzyszeniu dla szeregu uchwał...
, przy czym w odniesieniu do uchwały zaskarżonej powołano się na interes prawny właścicieli działek położonych w obrębie planu - G. B. i R. W.. Sama natomiast grupa mieszkańców...

II SA/Wr 646/22 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2022-12-30

do naruszenia interesu prawnego strony skarżącej przejawiającego się w konieczności wypłacenia właścicielom działek nr [...] i [...] wyższej kwoty jednorazowego...
o odrzucenie skargi organ wskazał, że strona skarżąca nie wykazała naruszenia jej interesu prawnego lub uprawnienia w zaskarżeniu uchwały., Wojewódzki Sąd...

III SA/Wr 290/21 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2022-04-29

jej interesu prawnego ze względu na przedmiot zaskarżonej uchwały, tj. zgoda na sprzedaż udziałów Z. na rzecz wnioskodawcy, oraz ze względu na jej wykonanie w całości...
uchwała jest jedną z podstaw prawnych nabycia ww. udziałów, a jej udział w postępowaniu jako uczestnika zapewni ochronę interesu prawnego (i faktycznego) spółki oraz ochronę...

II SA/Gd 32/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-04-02

zagospodarowania przestrzennego gminy, a jego projekt sporządziła osoba nieuprawniona., W skardze grupy mieszkańców uzasadnia się naruszenie interesu prawnego P. P. P., A. K...
uchwała nie narusza w żaden sposób interesu prawnego skarżących. Interesu takiego z pewnością nie naruszają wskazywane przez skarżące uciążliwości związane z działaniem...
1   Następne >   +2   +5   +10   100