Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 622 Instytucje ubezpieczeniowe i działalność ubezpieczeniowa X

III SA 1876/99 - Wyrok NSA z 2000-04-14

1. Stwierdzenie interesu prawnego sprowadza się do ustalenia związku o charakterze materialnoprawnym między obowiązującą normą prawa administracyjnego materialnego...
materialnoprawnej. Jeżeli natomiast akt stosowania danej normy prawnej nie wywiera bezpośredniego wpływu na sferę sytuacji prawnej danego podmiotu, to nie można mówić o interesie...

VI SA/Wa 1471/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-12-07

, tj. nie został wskazany przepis prawa, który wymaga urzędowego poświadczenia okoliczności wskazanej przez skarżącego, ani też interes prawny, z którego skarżący wywodzi...
do uzupełnienia wniosku., W odpowiedzi skarżący poinformował, że organ nadzoru zna jego interes prawny z urzędu, w związku z tym nie jest on zobowiązany...

GSK 41/04 - Wyrok NSA z 2004-09-21

Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń dotyczą interesu prawnego i obowiązku [...] S.A., Urząd Nadzoru Ubezpieczeń decyzjami z dnia 20 marca 2002 r. wydanymi w powołaniu na art. 138...
, że pozycja Zakładu odpowiada hipotezie tego przepisu, bowiem nałożenie kar na członków Zarządu dotyczyło praw i interesów prawnych Zakładu., Naczelny Sąd...

VI SA/Wa 2472/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-04-29

prawnego dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Tym samym w ocenie skarżącego nie można mówić o możliwości...
pozbawia M. J. możliwości czynnego udziału w zaskarżeniu decyzji, która bezpośrednio dotyczy jego interesu prawnego. Skarżący nie zgodził się ze stanowiskiem organu, zgodnie...

III SA/Lu 388/04 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-10-21

określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa, bądź jeżeli osoba ubiegająca się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny domaga się urzędowego...
ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego. Jednakże organ podatkowy obowiązany jest wydać zaświadczenie...

I SA/Ka 293/03 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2004-04-05

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wskazuje, iż uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich...
oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym...

SA/Bk 1341/03 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2004-01-14

materiału dowodowego. Nie ma wątpliwości, że skarżący ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu faktów dotyczących opłacania...
jest obowiązany wydać zaświadczenie, jeżeli chodzi o potwierdzenie faktów albo stanu prawnego, wynikających z prowadzonej przez ten organ ewidencji, rejestrów...

VI SA/Wa 1735/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-03-02

, której interesu prawnego dotyczy wynik tego postępowania;, 3) gdy postępowanie z innych przyczyn stało się bezprzedmiotowe., Przyczyną umorzenia postępowania...
przyjmując, iż jest ono bezprzedmiotowe albowiem brak jest podstawy prawnej do wyrażenia więcej niż jednej zgody na powołanie członka zarządu krajowego zakładu ubezpieczeń...

VI SA/Wa 1734/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-03-02

, której interesu prawnego dotyczy wynik tego postępowania;, 3) gdy postępowanie z innych przyczyn stało się bezprzedmiotowe., Przyczyną umorzenia postępowania...
przyjmując, iż jest ono bezprzedmiotowe albowiem brak jest podstawy prawnej do wyrażenia więcej niż jednej zgody na powołanie członka zarządu krajowego zakładu ubezpieczeń...

VI SA/Wa 1026/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-08-11

że udział w sprawie zgłasza osoba, której interesu prawnego dotyczy wynik tego postępowania;, 3) gdy postępowanie z innych przyczyn stało się bezprzedmiotowe., Treść...
albo co do podjęcia innych działań, o których mowa w art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, jest instrumentem reglamentacji administracyjno-prawnej...
1   Następne >   +2   +5   10