Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 636 Kultura i sztuka, w tym sprawy działalności kultury i twórczości, biblioteki, ochrona zabytków i muzea, sprawy związane z ochroną praw autorskich i pokrewnych X

IV SA/Wr 130/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-07-05

[...] czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Z. Strona wskazała, że jej interes prawny wynika z faktu pełnienia obowiązków Przewodniczącego Rady Programowej...
Z. nr [...] z dnia [...] czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Z. Skarżący wyjaśnił, że jego interes prawny wynika z faktu pełnienia obowiązków...

IV SA/Wr 608/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-06-29

wpłynęło pismo International F. C. sp. z o.o. z/s w W. ( dalej : strona skarżąca) zawierające wezwanie do usunięcia naruszenia interesu prawnego w trybie art. 101 ust. 1...
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Podmiot wzywający do usunięcia naruszenia podniósł, że uchwała z dnia 10 kwietnia 2014 r. narusza jej interes prawny...

II SA/Kr 400/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-06-08

obligacyjny do nieruchomości. Z tego powodu nie przysługuje jej interes prawny w zaskarżeniu przedmiotowej uchwały., Z uwagi na powyższy zarzut, zarządzeniem z dnia 27 maja 2016...
roku, skarżąca została zobowiązana do wykazania interesu prawnego do wniesienia skargi poprzez przedłożenie stosownych dokumentów lub wskazanie numeru księgi wieczystej...

II OSK 983/13 - Wyrok NSA z 2014-11-07

art. 8 Konkordatu dotyczący ochrony miejsca kultu religijnego nie może być uznany za wystarczający dla wskazania indywidualnego interesu prawnego Klasztoru...
na prowadzenie robot budowlanych mogą mieć interes prawny w tego typu postępowaniach jedynie wtedy, gdy są właścicielami nieruchomości sąsiednich wpisanych do rejestru zabytków...

VII SA/Wa 2621/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-11-08

przedmiotowego postępowania. W ocenie Stowarzyszenia, [...] ma co najwyżej interes faktyczny, a nie prawny, nie ma legitymacji do zainicjowania postępowania., [...] w toku...
, że [...] - jako reprezentacja zrzeszonych w niej operatorów telewizji kablowej - ma interes prawny w określonym rozstrzygnięciu sprawy, gdyż ewentualne cofnięcie [...] zezwolenia...

II OSK 1899/09 - Wyrok NSA z 2010-07-21

do sądu administracyjnego jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności...
, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym. Oznacza to, że prawo do wniesienia skargi związane...

VII SA/Wa 2713/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-11-08

wycofania wniosku był zamiar przedłożenia nowej, wspólnej tabeli ze Stowarzyszeniem A., S. zakwestionowało ponadto interes prawny P. jako wnioskodawcy przedmiotowego...
., jako reprezentacja zrzeszonych w niej operatorów telewizji kablowej, ma interes prawny w określonym rozstrzygnięciu sprawy, gdyż ewentualne cofnięcie S. zezwolenia...

II OSK 1148/13 - Wyrok NSA z 2014-11-27

wydania zaświadczenia, gdy strona domaga się jego wydania ze względu na swój interes prawny, zaś organ nie dysponuje danymi pozwalającymi potwierdzić określone fakty...
odwoławczy stwierdził, że obowiązek wydania zaświadczenia ze względu na interes prawny wnioskodawcy, spoczywa na organie administracyjnym jedynie wówczas, gdy chodzi...

II OSK 1897/15 - Wyrok NSA z 2017-03-24

., jak też we wniosku z dnia [...] lutego 2011 r. o stwierdzenie nieważności decyzji z dnia [...] maja 2009 r. nie wykazał własnego interesu prawnego. Jednak pomimo tego Minister...
postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji powinien wykazać własny przymiot strony poparty swoim interesem prawnym, a jeśli tego nie uczynił, to organ administracji...

II SA/Kr 963/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-09-20

. Zdaniem skarżących taka okoliczność w pełni uzasadnia naruszenie interesu prawnego przez Radę Miasta K. zaskarżoną uchwałą, a co za tym idzie, skarga spełnia przesłankę...
i przeprowadzona bez podstawy prawnej'., W odpowiedzi na skargę Rada Miasta K. wniosła w pierwszej kolejności o odrzucenie skargi z powodu braku po stronie skarżących interesu...
1   Następne >   +2   +5   +10   100