Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 635 Kultura fizyczna, sport i turystyka X

VI SA/Wa 884/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-08-21

strony możliwa byłaby tylko w sytuacji, w której organ wykazałby, że postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności nie dotyczy żadnego interesu prawnego lub obowiązku...
prawnym wnioskodawcy decyduje norma prawa materialnego, w przedmiotowej sprawie przepisy ustawy o sporcie: art. 13 i art. 15 ustawy. Interes prawny pojawia się wówczas...

II GZ 245/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-10

bezpośrednio jej interesu prawnego, wywodząc go z Regulaminu Ekstraklasy. Według wnioskodawcy Regulamin Ekstraklasy jest prawem bezwzględnie obowiązującym w zakresie...
których posiadałaby interes prawny w postępowaniu o przyznanie licencji dla innego klubu., Wojewódzki Sąd Administracyjny w W., odmawiając C. S.A. dopuszczenia do udziału...

II GSK 986/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-13

otrzymania świadczenia stypendialnego., W odpowiedzi na skargę Rada Miasta Lublin wniosła o jej odrzucenie, kwestionując interes prawny skarżącego w zaskarżeniu uchwały...
z zakresu administracji publicznej przysługuje nie temu, kto ma w tym interes prawny, ale temu, czyj interes prawny został naruszony skarżonym rozstrzygnięciem...

VI SA/Wa 1153/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-12

interesu prawnego C. z uwagi możliwości rozgrywania meczy barażowych o pozostanie w Ekstraklasie. Zgodnie z przepisem art. 1 Regulaminu Ekstraklasy - w rozgrywkach...
swoją argumentację prawną odnośnie interesu prawnego., Przede wszystkim wskazała, iż uległ zmianie stan faktyczny sprawy bowiem w dniu [...] lipca 2009 r. Komisja ds...

II SA/Sz 486/22 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2022-08-04

Zarządu Powiatu naruszała interes prawny skarżącego Stowarzyszenia ani jego Prezesa jako osoby fizycznej. Zgodnie z § 2 ust. 2 uchwały nr [...] Rady Powiatu D. w sprawie...
odmowa przyznania stypendium, o ile nastąpiłaby z naruszeniem prawa, mogłaby naruszać wyłącznie interes prawny lub uprawnienie zawodnika, którego wniosek o przyznanie...

VI SA/Wa 1593/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-07

zaskarżonej decyzji w całości i przekazanie sprawy organowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania., Skarżący wskazał, że jego interes prawny do występowania w niniejszej...
interesu prawnego W. C. w występowaniu w niniejszej sprawie w charakterze strony. Skarżący jako dowód dołączył do odwołania postanowienie Sądu Apelacyjnego w W. z dnia...

II GSK 2866/14 - Wyrok NSA z 2016-05-05

im przymiot strony w rozumieniu art. 28 k.p.a., gdyż ich interes prawny naruszony jest przez funkcjonowanie w ich sąsiedztwie pensjonatu, wbrew ustaleniom miejscowego planu...
interesu prawnego w rozumieniu art. 28 k.p.a., Skarżący mają jednak prawo wniesienia skargi w trybie art. 233 k.p.a. i tak należy zakwalifikować ich działanie w sprawie...

II SA/Ol 716/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-09-09

., W zażaleniu na to postanowienie I. i M. C. przekonywali, że przysługuje im przymiot strony w rozumieniu art. 28 k.p.a., gdyż ich interes prawny naruszony...
administracyjne przez organ I instancji. Kolegium wskazało, że postanowieniem z dnia '[...]', nr '[...]' przesądziło o istnieniu interesu prawnego skarżących. W związku...

II GSK 2874/15 - Wyrok NSA z 2017-07-05

miałaby taki status, gdyby decyzja dotyczyła jego interesu prawnego lub obowiązku. Z kolei Klub upatruje swój interes prawny w tym, że na podstawie zawartej umowy...
(a nie interes prawny) ze względu na sytuację, w której znalazł się na skutek orzeczenia dyscyplinarnego., Stwierdzenie istnienia interesu prawnego wymaga ustalenia związku...

II SA/Łd 942/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2019-03-07

1998 roku o gospodarce komunalnej i art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym., Skarżący podnieśli, że zaskarżona uchwała narusza ich interesy prawne...
na skargę Rada Miasta Z. wniosła o odrzucenie skargi z uwagi na brak interesu prawnego bądź oddalenie skargi ze względu na brak podstaw prawnych do przyjęcia, iż uchwała...
1   Następne >   +2   +5   +10   20