Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 608 Energetyka i atomistyka X

VI SA/Wa 1841/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-12

będzie jej interesu prawnego. Była ona bowiem beneficjentem postępowania egzekucyjnego toczącego się wobec zobowiązanego, czyli G. S.A. i posiadała bezpośredni interes prawny...
również przesłany pełnomocnikowi H. S.A., co należałoby tłumaczyć faktem, że Prezes URE uznał H. S.A. za podmiot mający interes prawny w rozstrzygnięciu tej sprawy...

II SA/Bd 1466/16 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2017-03-21

cen i stawek opłat za dostarczenie energii cieplnej., W odpowiedzi na skargę Rada Miasta Torunia wniosła o jej oddalenie wskazując na brak interesu prawnego skarżącego...
go skutki wynikające z planu zaopatrzenia Gminy Miasta Toruń w ciepło., W piśmie z dnia 24 lutego 2017 r. skarżący na wezwanie Sądu w kwestii posiadania interesu prawnego...

VI SA/Wa 1841/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-11-21

jej interesu prawnego. Była ona bowiem beneficjentem postępowania egzekucyjnego toczącego się wobec zobowiązanego, czyli G. S.A. i posiadała bezpośredni interes prawny...
2007 r. został również przesłany pełnomocnikowi H. S.A., co należy tłumaczyć faktem, że Prezes URE uznawał H. S.A. za podmiot mający interes prawny w rozstrzygnięciu...

VI SA/Wa 904/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-09-15

w tej sprawie interes prawny, gdyż przedmiotowa decyzja uniemożliwiała stronie realizację postanowienia Prezesa URE z dnia [...] października 2001 r. Wojewódzki Sąd...
., Naczelny Sąd Administracyjny, powołując się na poglądy wyrażone w orzecznictwie sądów administracyjnych oraz w doktrynie - stwierdził, iż mieć interes prawny w postępowaniu...

II SA/Rz 807/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2014-11-12

2014 r. A. Sp. z o.o. złożyła w siedzibie Sejmiku Województwa Podkarpackiego wezwanie do usunięcia naruszenia interesu prawnego do jakiego doszło w wyniku podjęcia...
interes prawny w żądaniu usunięcia naruszenia prawa. Podała, że jest podmiotem (inwestorem) prowadzącym inwestycję polegającą na budowie farmy wiatrowej [...] na terenie...

II GZ 285/09 - Postanowienie NSA z 2010-01-07

konkretnego podmiotu do postępowania sądowego jest ustalenie, czy po jego stronie istnieje interes prawny, na który mogłoby oddziaływać orzeczenie zapadłe w zawisłej...
w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego nie dotyczy interesu prawnego Huty 'Ł.' S.A. oraz sprzeczność istotnych ustaleń Sądu z treścią zebranego w sprawie...

II GZ 57/09 - Postanowienie NSA z 2009-04-23

sądowego jest ustalenie, czy po jej stronie istnieje interes prawny, na który mogłoby oddziaływać orzeczenie zapadłe w zawisłej przed sądem administracyjnym sprawie...
., Wojewódzki Sąd Administracyjny zauważył, że pojęcie interesu prawnego w postępowaniu sądowoadministracyjnym nie zostało ustawowo zdefiniowane. W orzecznictwie sądów...

II GSK 355/11 - Wyrok NSA z 2012-03-28

poprzez błędną wykładnię polegającą na bezpodstawnym uznaniu, że skarżąca nie jest stroną postępowania zażaleniowego, gdyż nie ma interesu prawnego w zaskarżeniu...
uzasadnione jest przyznanie H. 'L.' SA praw strony w postępowaniu odwoławczym od decyzji Wojewody Ś. z [...] kwietnia 2006 r. H. miała bowiem w sprawie interes prawny...

II SA/Rz 803/06 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2006-11-21

., Osobnymi wezwaniami z dnia 18.02.2005 r. skarżący wezwał Radę Gminy [...] do usunięcia naruszenia jego interesu prawnego przez wymienione uchwały i wnioskował o uchylenie...
jego interesu prawnego żądał, aby teren, na którym funkcjonuje jego Zakład, był oznaczony symbolem P /teren przemysłowy/, a to zgodnie z prowadzoną przezeń działalnością...

II SA/Bk 371/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-02-27

interesu prawnego wprowadzonego ograniczenia., Spółka E. E. złożyła również do Wojewody P. wniosek o stwierdzenie nieważności uchwały w trybie nadzoru. Wojewoda w odpowiedzi...
zgodnego z ustawą wykładania terminu 'obszar oddziaływania obiektu', a tym samym identyfikowania przymiotu strony (i tym samym jej interesu prawnego) z konkretnym...
1   Następne >   +2   +5   11