Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 000 X

II SO/Łd 9/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-09-09

prawa. Z uwagi zatem na fakt, iż skarżący nie dokonał wezwania Rady Gminy w D. do usunięcia naruszenia interesu prawnego w trybie art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca...
do sądu administracyjnego, jakim było wezwanie do usunięcia naruszenia interesu prawnego nie stanowi uzasadnienia dla nieprzekazania skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią...

III SO/Łd 15/07 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-01-10

) określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego., W rozpoznawanej sprawie, wezwaniem uznanym za doręczone w dniu 27 grudnia 2007 roku, Sąd zobowiązał skarżącego...

II SO/Łd 13/21 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2022-01-18

lub interesu prawnego. Do skargi należy dołączyć jej odpisy i odpisy załączników (art. 47 § 1 w zw. z art. 57 § 1 p.p.s.a.)., Natomiast stosownie do treści art. 230 § 1...

III SO/Łd 3/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-02-21

chronionym przez ustawy interesem prawnym a aktem lub czynnością organu administracji publicznej, który ten interes narusza. Dopiero istnienie tego związku pozwoli...

III SO/Łd 3/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-03-11

chwilą podmiot składający wniosek będzie mógł wykazać istnienie związku pomiędzy chronionym przez ustawy interesem prawnym a aktem lub czynnością organu administracji...
publicznej, który ten interes narusza. Dopiero istnienie tego związku pozwoli traktować stronę wnioskującą jako potencjalną stronę postępowania sądowoadministracyjnego...

II SO/Łd 9/21 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2021-09-30

, w zakresie ich statutowej działalności, jest także konsekwencją przyznania takim organizacjom w prawie publicznym prawa do udziału w sprawach dotyczących interesów prawnych innych...
Naczelnego Sądu Administracyjnego za utrwalony należy uznać pogląd, że skoro stowarzyszenie zwykłe nie ma osobowości prawnej, to w postępowaniu sądowoadministracyjnym...

III SO/Łd 4/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-05-08

prawników będzie reprezentował jej interesy w sprawie przed sądem. Przyznanie prawa pomocy poprzez ustanowienie adwokata bądź radcy prawnego nie oznacza bowiem, iż sąd...
prawnego) z urzędu, porozumieć się z właściwym organem samorządu zawodowego adwokatów (radców prawnych) co do tego, który z wykonujących zawód prawniczy wykwalifikowanych...

I SO/Łd 2/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-09-06

pomocy w zakresie zastępstwa prawnego poprzez ustanowienie adwokata. B.S. złożyła na urzędowym formularzu wniosek o przyznanie prawa pomocy, w zakresie ustanowienie adwokata...
)., Jednocześnie wnioskodawczyni oświadczyła, że nie zatrudnia i nie pozostaje w innym stosunku prawnym z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym oraz rzecznikiem patentowym...

II SO/Łd 133/04 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2004-07-20

Chróścielewskiego wynikają z faktu, iż Sędzia pracuje na Uniwersytecie [...], Wydziale Prawa i Administracji, gdzie zatrudniony jest pełnomocnik P. T. - radca prawny A. B.., W dniu...
rozstrzygnięcia w sprawie nie mogą wpływać osobiste zapatrywania, uprzedzenia lub interesy osób zaangażowanych w jego podjęcie., Przepisy rozdziału 5 powołanej ustawy przewidują...

II SO/Łd 10/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-12-15

, praworządności. Nigdy nie dążył do dogłębnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do rozpatrzenia sprawy mając na względzie interes społeczny i słuszny interes skarżącego. Dodał...
., zwanej w skrócie p.p.s.a.) sędzia jest wyłączony z mocy samej ustawy w sprawach:, 1) w których jest stroną lub pozostaje z jedną z nich w takim stosunku prawnym, że wynik...
1   Następne >   3