Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Op 474/21 - Postanowienie WSA w Opolu z 2022-01-10

wniosek o odrzucenie skargi, organ wskazał na brak interesu prawnego skarżących w świetle art. 101 ustawy o samorządzie gminnym, do wniesienia skargi na kwestionowane...
zarządzenie Burmistrza G. W ocenie organu, skarżący nawet nie podjęli próby wykazania swego interesu prawnego i jego naruszenia. W tym zakresie organ podkreślił...

II SA/Kr 446/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-05-30

., nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia z mocy prawa użytkowania wieczystego podnosząc, iż jest 'Radnym Miasta i jego mieszkańcem. Zatem mam interes prawny...
od tego, że Burmistrz Miasta, działał jako organ pierwszej instancji ww sprawie, ma własny interes prawny uzasadniający dopuszczenie jej do udziału w postępowaniu przed sadem...

II SA/Wr 395/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-08-18

skutkujące naruszeniem interesu prawnego najemców lokali mieszkalnych położonych we W. przy ul. J. uprzednio przeznaczonych do sprzedaży na ich rzecz. Nadto zarzucono naruszenie...
ze zm.; dalej: u.s.w.) każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone przepisem aktu prawa miejscowego, wydanym w sprawie z zakresu administracji publicznej...

II SA/Bd 756/07 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2007-12-05

wieczystym [...] Spółdzielni Mieszkaniowej w [...]. Organ uznał, że skarżąca nie ma interesu prawnego w złożeniu wniosku, natomiast skarżąca wywodziła swój interes...
własnościowe prawo do lokalu., Zdaniem organu skarżąca legitymuje się wyłącznie interesem faktycznym, natomiast interes prawny dotyczy sfery prawnej podmiotu, znajdując...

I OSK 1276/21 - Postanowienie NSA z 2021-10-06

zbadania legalności uchwały poprzedzającej rozporządzenie innym udziałem w nieruchomości, przysługującym innym podmiotom, nie dotyczy bowiem jego interesu prawnego...
., Sąd I instancji stwierdził, że skarżący nie może zatem skutecznie wywodzić naruszenia interesu prawnego z tego, że nie zgadza się z zajęciem nieruchomości...

I OSK 398/20 - Postanowienie NSA z 2020-08-04

, że skarżący nie wykazali naruszenia ich interesu prawnego uzasadniającego uprawnienie do kwestionowania uchwały., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w zaskarżonym...
postanowieniu uznał, że skarżący nie wykazali, że kwestionowane zapisy uchwały naruszyły ich interes prawny., Sąd wyjaśnił, że naruszenie interesu prawnego lub uprawnienia...

II SA/Bd 1458/15 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2016-02-25

jego interes prawny, a zatem nie jest podmiotem legitymowanym do jej wniesienia. Źródłem interesu prawnego nie jest bowiem sam fakt przynależności do społeczności...
sprecyzowania naruszenia interesu prawnego wyjaśnił, że uchwała narusza jego prawo jako członka lokalnej wspólnoty samorządowej i mieszkańca sołectwa wsi., Wojewódzki Sąd...

I OSK 999/21 - Wyrok NSA z 2022-10-06

, że stroną [postępowania administracyjnego] jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój...
interes prawny lub obowiązek. Kluczową kwestią w niniejszej sprawie jest zatem ocena zastosowania art. 28 kpa wobec osoby będącej adresatem decyzji Prezydenta m.st. Warszawy...

I OSK 1578/21 - Wyrok NSA z 2022-10-06

stanowiącego, że stroną [postępowania administracyjnego] jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu...
na swój interes prawny lub obowiązek. Kluczową kwestią w niniejszej sprawie jest zatem ocena zastosowania art. 28 kpa wobec osoby będącej adresatem decyzji Prezydenta m.st....

I SA/Wa 71/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-08-19

i Gospodarki Morskiej podnosząc, iż brak było podstaw do oceny, że skarżącej nie przysługuje interes prawny w rozumieniu art. 28 k.p.a. do bycia stroną na gruncie niniejszego...
. nr [...] wchodzi w skład uwłaszczonej nieruchomości, to skarżąca posiadała interes prawny w żądaniu stwierdzenia nieważności decyzji uwłaszczeniowej zarówno w dacie...
1   Następne >   +2   +5   +10   100