Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II OSK 569/16 - Wyrok NSA z 2017-12-05

wskazał na art. 28 K.p.a. i podniósł, że aby można było stwierdzić istnienie interesu prawnego, musi istnieć norma prawa materialnego pozwalająca zakwalifikować interes...
w załatwieniu sprawy jako interes prawny., Działając w oparciu o art. 136 K.p.a., organ odwoławczy przeprowadził uzupełniające postępowanie dowodowe i skierował do skarżącego...

OSK 694/04 - Wyrok NSA z 2005-03-08

., Rozważając, kto może mieć interes prawny w rozumieniu art. 28 kpa w sprawie robót prowadzonych w sąsiednim segmencie budowlanym, prowadzących do zmiany sposobu użytkowania...
obiektu, Sąd uznał, że interes prawny ma niewątpliwie nie tylko właściciel nieruchomości sąsiedniej, ale także jej użytkownik wywodzący swój tytuł z cywilnoprawnej umowy...

VII SA/Wa 1527/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-12

administracyjnego oraz na czym polega interes prawny. Podkreślił, że interes prawny w sprawie z zakresu pozwolenia na budowę ustala się w oparciu o przepis art. 28 ust. 2...
oddziałuje na jego nieruchomość nie jest wystarczające do uznania, że nieruchomość ta jest usytuowana w obszarze oddziaływania danego przedsięwzięcia. Interes prawny...

VII SA/Wa 1941/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-10-31

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, dalej: u.s.g.) zgodnie z którym każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone...
bowiem jedynie podmiot, którego interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą. Do wniesienia skargi w trybie powyższego przepisu nie wystarcza...

IV SA/Po 544/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-10-26

natomiast: 'Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek...
'. Z powyższego wynika, że każdy podmiot, który wykaże interes prawny lub obowiązek, wymagający konkretyzacji w drodze decyzji właściwego organu administracji, jest stroną...

OSK 682/04 - Wyrok NSA z 2005-03-08

z przeznaczeniem budynku trwa nadal., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał skargę za zasadną stwierdzając w pierwszym rzędzie, iż E. K. ma interes prawny...
budynku, ma interes prawny, ale także użytkownik wywodzący swój tytuł z cywilnoprawnej umowy użytkowania oraz ograniczonych praw rzeczowych do gruntu, wynikających...

II SA/Kr 866/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-10-03

jako 'interes prawny' w rozumieniu art. 28 k.p.a. Pojęcie interesu prawnego ma charakter materialnoprawny, tzn. że musi wynikać z przepisów prawa materialnego, czyli normy...
, na której realizowana jest inwestycja, będzie miał automatycznie status strony postępowania w sprawie tej inwestycji. Właściciel sąsiedniej nieruchomości może mieć interes prawny...

VII SA/Wa 2401/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-03-11

., Stosownie do art. 28 k.p.a., stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny...
lub obowiązek. Pojęcie interesu prawnego, na którym oparta jest legitymacja procesowa strony w postępowaniu administracyjnym, należy ustalać według norm prawa materialnego...

VII SA/Wa 1608/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-28

2012 r., sygn. akt: VII SA/Wa 1270/12, uchylił zaskarżoną przez T. G. decyzję [...]WINB nr [...], ponieważ organ II instancji ograniczył analizę interesu prawnego T. G...
w korzystaniu z tejże działki przez ich współwłaścicieli., Zdaniem organu II instancji T. G. nie posiada interesu prawnego w rozumieniu art. 28 k.p.a., który uprawniałby...

VII SA/Wa 1183/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-26

. [...] nie jest wystarczające do stwierdzenia ponad wszelką wątpliwość, że Spółka posiada interes prawny w niniejszej sprawie w rozumieniu art. 28 k.p.a. w zw. z art. 28 ust. 2 ustawy...
powyższego organ uznał, że Spółka nie wykazała skutecznie swojego interesu prawnego w sprawie, nawet poprzez wskazanie istnienia służebności obciążającej nieruchomość...
1   Następne >   +2   +5   +10   100