Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

VI SA/Wa 1643/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-10-11

z uwagi na brak wykazania przez skarżącego, aby jego interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone przedmiotową uchwałą, a co za tym idzie nie posiada on legitymacji...
upatruje naruszenia swojego interesu prawnego w tym, że uchwała R. hipotetycznie odbierze skarżącemu prawa do osiągania zysków ze sprzedaży alkoholu. W ocenie R. interes...

VI SA/Wa 3327/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-05-19

wyraziła pogląd o braku interesu prawnego Skarżącej w żądaniu stwierdzenia nieważności zaskarżonej Uchwały. Organ podkreślił, iż legitymację skargową do zaskarżenia uchwały...
w odniesieniu do ogólnej normy art. 50 u.p.s.a. W świetle tego przepisu skarżący musi wykazać naruszenie interesu prawnego lub uprawnienia wywołanego zaskarżoną uchwałą...

V SA/Wa 1751/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-03-08

[...] lutego 2015 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie, z uwagi na brak interesu prawnego wnioskodawcy; oddala skargę. Przedmiotem skargi...
losowej, zakładu wzajemnego lub jakiejkolwiek innej formy hazardu wymienionej w art. 2 ust. 1-5 u.g.h. Strona wskazała na interes prawny w uzyskaniu przedmiotowego...

III SA/Łd 625/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-11-21

jest jednostką organizacyjną obsługującą organ wykonawczy gminy, ponadto skarżąca nie wykazała interesu prawnego wbrew wymogom art. 101 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r...
do uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez wykazanie interesu prawnego wyjaśniła, że 'Kwestionowana uchwała zabrania kupować alkohol po godzinie 23.00. Przed wprowadzeniem...

III SA/Lu 627/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-12-04

skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej...
działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym. Zgodnie natomiast z § 2 powołanego przepisu uprawnionym...

VI SA/Wa 387/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-05-29

na skargę Rada Miasta M. wniosła o jej oddalenie podkreślając, że w jego ocenie skarżąca nie wykazała interesu prawnego w przeprowadzeniu sądowej kontroli zaskarżonej decyzji...
do czego obligował ją art. 50 § 1 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, gdyż tylko w przypadku posiadania interesu prawnego można wnieść skargę do sądu...

II SA/Sz 227/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-05-30

do wykazania naruszenia jej interesu prawnego zaskarżoną uchwałą, o którym mowa w art. 101 ustawy o samorządzie gminnym, CC S. Sp. z o.o. w piśmie z dnia 30 marca 2018r...
. wskazała, że zaskarżoną uchwałą nastąpiło jej naruszenie interesu prawnego. W chwili złożenia wniosków z dnia 4 października 2017 r. o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów...

VI SA/Wa 2203/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-04-16

. 9 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tj. Dz. U. z 2007 r., nr 14, poz. 89 ze zm.). Dowodząc istnienia interesu prawnego w sprawie...
, że interes prawny należy wywieść z normy prawa materialnego, a powszechnie obowiązujące przepisy prawa nie uprawniały zakładów opieki zdrowotnej, a obecnie podmiotów...

V SA/Wa 1499/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-23

postępowaniu, nie jest stroną w rozumieniu art. 133 § 1 o.p. ponieważ nie posiada interesu prawnego, który wynikałby z konkretnego przepisu prawnego., Od postanowienia...
postępowania, z uwagi na wadliwe przyjęcie, że nie legitymuje się on statusem strony postępowania w związku z brakiem indywidualnego interesu prawnego w rozpoznaniu przedmiotowej...

III SA/Gd 256/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-07-19

prawny i ekonomiczny. Przewodniczący Rady Miasta poinformował spółkę, że Rada Miasta nie stwierdziła, by przedmiotowa uchwała w jakikolwiek sposób naruszała jej interes...
., Zaskarżona uchwała narusza ich interes prawny, godząc w istotę prawa własności, tj. możliwość korzystania z rzeczy i pobierania pożytków. Miasto U. jako właściciel...
1   Następne >   +2   +5   +10   100