Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 624 Powszechny obowiązek obrony kraju X

II SA/Gd 4172/01 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2004-06-16

administracyjnymi uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacja społeczna w zakresie...
jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym, zaś zgodnie z § 2 powołanego przepisu...

II SA/Gd 4056/01 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2004-06-16

do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności...
, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym, zaś zgodnie z § 2 powołanego przepisu uprawnionym do wniesienia...

II SA/Gd 1575/02 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2004-11-05

, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych...
, kto miał w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów...

II SA/Gd 1576/02 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2004-11-05

, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów...
był każdy, kto miał w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących...

II SA/Wa 440/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-11-19

, że skarżąca nie posiada interesu prawnego w rozumieniu tego przepisu, zaś prawidłowość przedmiotowego orzeczenia może być przedmiotem badania przez sądy zarówno...
stwierdzono m.in., że 'uzasadnienie zaskarżonej decyzji, poza kategorycznym stwierdzeniem, iż skarżąca nie posiada interesu prawnego, nie jest poparte żadną argumentacją...

IV SA/Wr 74/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-03-14

.), dalej: p.s.a. stanowi, iż uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacja społeczna...
w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym. Ponadto, stosownie do § 2...

II SA/Wa 1657/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-28

formalnego wniosku w celu ustalenia możliwości wszczęcia postępowania administracyjnego., Zgodnie z art. 28 k.p.a. stroną postępowania jest każdy czyjego interesu prawnego...
lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek., Interes prawny lub obowiązek musi wynikać z przepisów...

II SA/Rz 744/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2007-11-27

, iż uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej...
jest również inny podmiot, któremu ustawy przyznają takie prawo., Kryterium 'interesu prawnego', na którym oparta jest ta legitymacja, ma charakter materialnoprawny...

II SA/Rz 782/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-07-04

administracyjnymi (Dz. U. 2016 r., poz. 718 ze zm. - dalej jako 'P.p.s.a.'), zgodnie z którym uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator...
, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób...

II SA/Bd 1358/18 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2019-01-29

odrzucenia skargi przez określenie naruszenia prawa bądź interesu prawnego (wskazanie na czym polegała, w jego ocenie, wadliwość zaskarżonego postanowienia)., W zakreślonym...
naruszenia prawa lub interesu prawnego. Jak wynika z postanowień cytowanego przepisu skarga jako pismo inicjujące postępowanie sądowoadministracyjne musi spełniać wymogi stawiane...
1   Następne >   +2   +5   +10   39