Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 606 Sprawy z zakresu geologii i górnictwa X

VI SA/Wa 1235/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-08-31

jej uchylenia., Minister środowiska wezwał skarżącą do wykazania jej interesu prawnego w zakresie wniesionego odwołania. Skarżąca w piśmie z dnia 15 kutego 2011 r. wskazała...
, iż interes prawny spółki w przedmiotowym postępowaniu wynika z prawa własności do nieruchomości gruntowych w granicach projektowanego terenu górniczego 'X...

VI SA/Wa 2424/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-03-03

. W uzasadnieniu organ stwierdził, iż skarżącą spółka nie wykazała interesu prawnego w postępowaniu administracyjnym dotyczącym udzielenia koncesji na rzecz spółki K. Sp. z o.o....
strona powołała się na własny interes prawny w zakresie zgłoszonego żądania. Zdaniem skarżącej spółki sporna decyzja koncesyjna na wydobywanie kopaliny ze złoża...

VI SA/Wa 2608/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-05-13

z dnia 14 czerwca 2010 r., w odpowiedzi na wezwanie organu w trybie art. 64 § 2 k.p.a. do wykazania interesu prawnego, negując zasadność wezwania, Gmina R. wyjaśniła...
o prawach i obowiązkach jednego podmiotu odnosi skutek wobec praw i obowiązków innego podmiotu, postępowanie dotyczy interesu prawnego lub obowiązku tego innego podmiotu...

VI SA/Wa 2610/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-05-13

14 czerwca 2010 r., w odpowiedzi na wezwanie organu w trybie art. 64 § 2 k.p.a. do wykazania interesu prawnego, negując zasadność wezwania, Gmina R. wyjaśniła, iż posiada...
i obowiązkach jednego podmiotu odnosi skutek wobec praw i obowiązków innego podmiotu, postępowanie dotyczy interesu prawnego lub obowiązku tego innego podmiotu...

VI SA/Wa 2609/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-05-13

.., Pismem z dnia 14 czerwca 2010 r., w odpowiedzi na wezwanie organu w trybie art. 64 § 2 k.p.a. do wykazania interesu prawnego, negując zasadność wezwania, Gmina R. wyjaśniła...
interesu prawnego lub obowiązku tego innego podmiotu, w sposób pośredni, przy czym przepis art. 28 k.p.a nie stawia wymogu, aby postępowanie administracyjne dotyczyło...

VI SA/Wa 2042/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-02-02

. Postawili również wniosek o wznowienie postępowania w sprawie decyzji z dnia [...] grudnia 2006 r. Podnieśli, że ich interes prawny wynika z bezpośredniego sąsiedztwa...
dotychczasowego terenu górniczego, co ich zdaniem potwierdza ich interes prawny w uczestniczeniu jako strona postępowania w sprawie zmiany koncesji., Orzekając na skutek...

VI SA/Wa 2645/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-03-24

, iż odwołujący się nie wskazał swojego interesu prawnego, co statuowałoby go, jako stronę postępowania w rozumieniu art. 28 kpa. Postępowanie odwoławcze zainicjowane przez podmiot...
Miejskiej [...]., W uzasadnieniu skargi skarżący podniósł m.in., iż jako strona postępowania (zgodnie z art. 28 Kpa) posiada interes prawny w niniejszym postępowaniu...

VI SA/Wa 2035/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-31

., Minister wezwał skarżącą do sprecyzowania wniosku poprzez wskazanie czy wnosi ona o wszczęcie postępowania ze względu na posiadany interes prawny...
na posiadany interes prawny, wynikający - w jej ocenie, z art. 84 ust. 10a p.g.g. z 1994 r., który to przepis uważa za podstawę swoich roszczeń. Wyjaśniła przy tym, że ów...

VI SA/Wa 780/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-07-14

do jego wniesienia a przede wszystkim poddać kontroli problemy związane z dopuszczalnością wniesienia odwołania oraz z interesem prawnym podmiotu, który wniósł ten środek...
zaskarżenia., W toku wskazanego postępowania ustalono, iż wnoszący odwołanie od decyzji koncesyjnej wywodzą swój interes prawny do jej zaskarżenia z tytułu posiadania...

VI SA/Wa 2031/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-31

[...] stycznia 2012 r. Gmina została wezwana do sprecyzowania żądania oraz do wykazania interesu prawnego we wszczęciu postępowania., W odpowiedzi na wezwanie, pismem z dnia...
[...] stycznia 2012 r. Gmina wskazała interes prawny jako wynikający z art. 84 ust. 10 a P.g.g z 1994, wedle którego w postępowaniu w sprawie wydania decyzji określającej...
1   Następne >   +2   +5   +10   89