Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 631 Wytwarzanie i obrót bronią i materiałami wybuchowymi X

II SA/Wa 1928/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-31

,, - uznanie jego żądania za uzasadnione ze względu na jego interes prawny w rozumieniu art. 28 k.p.a.,, - wszczęcia postępowanie w niniejszej sprawie,, - w przypadku jego wszczęcia...
podniósł m. in., że organ pierwszej instancji nie wykazał braku jego interesu prawnego, chociażby w charakterze uczestnika postępowania., Komendant Główny Policji...

II SA/Wa 473/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-10-17

w zakresie ustalania posiadania przymiotu strony oraz istnienia interesu prawnego w świetle regulacji art. 28 k.p.a., które można zastosować bezwarunkowo i automatycznie...
administracyjnego stosownie do treści art. 28 k.p.a. jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie, albo kto żąda czynności organu ze względu na swój...

II SA/Wa 1502/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-11-29

bowiem z dyspozycją art. 28 k.p.a. stroną postępowania administracyjnego może być tylko ten, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu...
ze względu na swój interes prawny lub obowiązek, przy czym przez 'interes prawny' należy rozumieć publiczne prawo podmiotowe, tj. przyznane jednostce przez określony przepis...

II SA/Sz 216/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-09-13

zamieszkiwanej przez nich miejscowości), a nie interes prawny. Posiadanie interesu faktycznego nie daje podstaw do uznania za stronę (danego) postępowania., Wnioskodawcy...
stwierdzenia nieważności decyzji i uznaniu, że wnioskodawcy nie legitymują się interesem prawnym w zainicjowanym postępowaniu, podczas gdy w niniejszej sprawie występuje...

II OSK 3834/18 - Wyrok NSA z 2021-11-03

przez nich miejscowości), a nie interes prawny. Posiadanie interesu faktycznego nie daje podstaw do uznania za stronę (danego) postępowania., Wnioskodawcy zarzucili wydanemu...
się interesem prawnym w zainicjowanym postępowaniu, podczas gdy w niniejszej sprawie występuje realna i zobiektywizowana potrzeba ochrony prawnej interesów wnioskodawców...

II SA/Wa 1892/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-04-14

prawny' pozwala na ścisłe oddzielenie interesu prawnego wynikającego z przepisów prawa od interesu faktycznego (zainteresowania daną sprawą), skądinąd uzasadnionego...
o wydanie pozwolenia na broń może być jedynie osoba występująca z wnioskiem o wydanie pozwolenia i tylko ona posiada interes prawny w postępowaniu. W przedmiotowej sprawie...

II SA/Wa 2042/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-24

k.p.a., organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie, jeżeli osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych...
, jak również nie są też organem oceniającym zgodność aktu wykonawczego z ustawą, a interes prawny strony nie może tutaj stanowić wyższej racji. Natomiast w sprawie badania zgodności obowiązujących...

II SA/Go 82/16 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-02-11

, uchyloną następnie orzeczeniem kasacyjnym organu odwoławczego., Zgodnie z art. 50 § 1 p.p.s.a., uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny...
, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób...

II SA/Wa 2053/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-24

legitymacji posiadacza broni. W związku z powyższym skarżący ubiega się o wydanie zaświadczenia ze względu na jego interes prawny polegający na zamiarze nabywania amunicji...
w Gdańsku z dnia 5 lutego 2009 r., sygn. akt III SA/Gd 407/08 (publ. w internecie: sip.legalis.pl), podniósł, że skarżący nie wykazał interesu prawnego uzasadniającego...

II OSK 101/12 - Wyrok NSA z 2013-07-24

uzasadnienia stwierdzono, że źródłem interesu prawnego w postępowaniu nadzorczym nie może być art. 417¹ § 2 Kodeksu cywilnego, ponieważ reguluje on możliwość wystąpienia...
spowodowanej tym faktem, zaś skarżący właśnie z tej normy prawa wywodzą swój interes prawny w stwierdzeniu nieważności decyzji, która w żaden sposób nie była związana...
1   Następne >   +2   +5   +10   100