Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 649 Sprawy dotyczące poświadczenia bezpieczeństwa oraz z zakresu ochrony informacji niejawnych X

II SA/Wa 382/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-05-06

naruszenia prawa lub interesu prawnego., W dniu 18 marca 2005 r. skarżący odebrał wezwanie Sądu do sprecyzowania skargi poprzez wskazanie numeru oraz daty zaskarżonej decyzji...

II SA/Wa 963/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-11

dostępu do informacji niejawnych o klauzuli 'tajne', 'poufne'., Skarga została złożona w następującym stanie faktycznym i prawnym sprawy:, W dniu [...] maja 2018 r...
z jednoznaczną regulacją art. 24 ust. 4 u.o.i.n., w przypadku niedających się usunąć wątpliwości, o których mowa w ust. 2 lub 3, interes ochrony informacji niejawnych...

II SA/Wa 1433/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-01

Ministrów decyzji o uchyleniu decyzji o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia. Decyzję więc wydano bez podstawy prawnej...
ten przestawił w uzasadnieniu decyzji nr [...], zgodne z interesem strony, gdyż interesy te są sprzeczne, na co strona wskazywała w licznych pismach procesowych...

I OPS 1/12 - Uchwała NSA z 2012-04-17

przez Naczelny Sąd Administracyjny uchwały wyjaśniającej przepisy prawne, a mianowicie czy zgodnie z art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji...
ustawy zasady dotyczące posiedzenia, na którym jest rozpatrywana skarga oraz doręczania wyroków, stosuje się odpowiednio do postępowania kasacyjnego., Zapatrywanie prawne...

I OZ 668/12 - Postanowienie NSA z 2012-09-14

przez pełnomocnika organu. Czynności tej bowiem mogła dokonać osoba trzecia szczególnie, że obsługi prawnej Komendanta Głównego Policji nie zapewnia wyłącznie jedna...
osoba. Trudno sobie bowiem wyobrazić, że w przypadku nieobecności pełnomocnika organu nie nadaje się biegu żadnej sprawie związanej z obsługą prawną organu. Rolą...

II SA/Wa 691/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-06-06

, aby informacje niejawne mogły być udostępnione jedynie na potrzeby postępowania karnego., W odpowiedzi na powyższe, Dyrektor Departamentu Prawnego CBA pismem z dnia [...] marca 2014...
r. nr [...] poinformował stronę, że Szef CBA potrzymał wyrażone w sprawie stanowisko. Wskazał ponadto, że ochrona interesu publicznego ma pierwszeństwo przed interesem...

II SA/Wa 1804/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-03-03

terminu, skoro przy ocenie winy przyjmuje się obiektywny miernik staranności, jakiej można wymagać od osoby należycie dbającej o swoje interesy. Skarżący miał bowiem pełne...
sprawy nie sposób skarżącemu postawić zarzut braku dbałości o własne interesy i braku dołożenia należytej staranności w momencie, gdy otrzymał decyzję ABW...

II SA/Wa 906/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-08-30

. W niniejszej sprawie nie chodziło o takie postępowanie, tak więc mając na uwadze słuszny interes strony, na podstawie przepisów określonych w podstawie prawnej...