Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 610 Sprawy komunalizacji mienia X

I OSK 1819/10 - Wyrok NSA z 2011-10-21

jest posiadanie interesu prawnego lub obowiązku związanego z przedmiotem tego postępowania. W art. 28 K.p.a. pojęcie strony powiązane jest wyraźnie z interesem prawnym, tj...
K.p.a., może być wyprowadzone tylko z administracyjnego prawa materialnego stanowiącego podstawę interesu lub obowiązku prawnego. Mieć interes prawny lub obowiązek...

I OSK 644/11 - Wyrok NSA z 2012-04-27

postępowania komunalizacyjnego są Skarb Państwa - jako dotychczasowy właściciel mienia oraz właściwa gmina, ponieważ postępowanie dotyczy wprost interesu prawnego tych podmiotów...
możliwość skutecznego wszczęcia postępowania w trybie nadzoru. O tym czy interes lub obowiązek ma charakter prawny, czy tylko faktyczny przesądza treść przepisów prawa...

I OSK 645/11 - Wyrok NSA z 2012-04-27

komunalizacji, wyklucza możliwość skutecznego wszczęcia postępowania w trybie nadzoru. O tym czy interes lub obowiązek ma charakter prawny, czy tylko faktyczny przesądza treść...
z pojęciem interesu prawnego. Interes faktyczny jest to bowiem stan, w którym dany podmiot wprawdzie jest bezpośrednio zainteresowany rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej...

I SA/Wa 163/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-07-22

, Zgodnie z art. 28 k.p.a. stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój...
interes prawny lub obowiązek. Interes prawny jak i obowiązek wynikają z przepisów prawa materialnego. Warunkiem koniecznym do występowania podmiotu jako strony...

IV SA/Po 497/21 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2021-10-22

i prawnego jednoznacznie wynika, że zaskarżoną uchwałą został naruszony jego interes prawny, bowiem skarżący legitymuje się długoletnią umową dzierżawy, która stanowiła między...
uchwały naruszyły jego interes prawny., Organ wyjaśnił, że naruszenie interesu prawnego lub uprawnienia w rozumieniu art. 101 u.s.g. musi występować obiektywnie i odnosić...

I SA/Wa 2174/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-12-03

się w postępowaniu o stwierdzenie nieważności decyzji komunalizacyjnej - w odpowiedniej części - interesem prawnym w rozumieniu art. 28 k.p.a., Uczestnik postępowania, Gmina...
, w odpowiedzi na skargę wskazał, że badał w toku postępowania, czy interes prawny ma L. M., czyli pełnomocnik obecnej właścicielki nieruchomości. Organ badał zatem, zdaniem...

I SAB/Wa 147/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-12-07

jako bezprzedmiotowe. Podał, że w omawianej sprawie Wojewoda [...], w wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego, nie dokonał prawidłowej oceny interesu prawnego...
wnioskodawczyni do żądania wznowienia tego postępowania. Wnioskodawczyni wywodzi bowiem swój interes prawny z faktu prowadzenia kiosku handlowego posadowionego na działce...

I OSK 1891/16 - Wyrok NSA z 2016-12-08

. nr [...], podnosząc, że zostali pominięci jako strony postępowania (interes prawny wywodząc z współwładania przedmiotową nieruchomością) oraz kwestionując wystąpienie...
postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody [...] z dnia 21 marca 2014 r. nr [...], z uwagi na brak interesu prawnego wnioskodawców. W uzasadnieniu...

I SA/Wa 607/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-07-22

postępowania o stwierdzenie nieważności ww. decyzji. Uzasadniając podjęte rozstrzygnięcie organ stwierdził, iż wnioskodawczyni nie posiada interesu prawnego do występowania...
, że jej interes prawny w postępowaniu wynika z faktu iż decyzja dotyczy nieruchomości, na której znajduje się dworzec kolejowy, pozostający w jej władaniu. Ponadto...

I OSK 2323/19 - Wyrok NSA z 2022-07-28

nieruchomości - nie daje podstaw do uznania, że skarżący ma interes prawny w postępowaniu zakończonym decyzją Wojewody z [...] marca 2018 r. Z tego też względu należało umorzyć...
, poprzez błędną jego wykładnię i uznanie, że nie jest stroną postępowania i nie posiada interesu prawnego. Wskazał, że posiada interes prawny w prowadzonym postępowaniu...
1   Następne >   +2   +5   +10   100