Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol 658 Bezczynność X

I GSK 2517/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-20

, który ma interes prawny w złożeniu skargi, rozumiany jako istnienie związku między sferą jego indywidualnych praw i obowiązków, a postępowaniem administracyjnym...
do sądu administracyjnego. Pierwszą stanowią te, którym to uprawnienie przysługuje dla ochrony ich interesu prawnego. Druga kategoria natomiast to podmioty instytucjonalne...

II SAB/Kr 31/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-09-07

jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek'. Interes prawny zgodnie...
interesem prawnym jest wykazanie wpływu zamierzenia inwestycyjnego na możliwość korzystania z nieruchomości. W dalszych wywodach Organ wskazał, że interes prawny jest kategorią...

II SAB/Gl 2/20 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2020-03-23

., W odpowiedzi na skargę Kolegium wniosło o oddalenie skargi, wskazując że skarżący nie był uprawniony do wniesienia ponaglenia, gdyż nie posiadał on interesu prawnego...
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), dalej 'k.p.a.', stroną postępowania administracyjnego jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie...

III SAB/Kr 65/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-01-10

radnego R. K. Skarżąca wyjaśniła, iż posiada interes prawny w wydaniu żądanej uchwały, gdyż zgodnie z art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza...
organu samorządu terytorialnego, a więc i na bezczynność organu, jest ograniczony do podmiotów, które legitymują się interesem prawnym. Interes ten musi wynikać ze ściśle...

II SAB/Wa 557/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-24

nie ma interesu prawnego do wniesienia przedmiotowej skargi., Pismem z dnia 5 marca 2018 r. wezwano skarżącego do wykazania interesu prawnego w związku z zarzucaną Burmistrzowi...
skarżący nadmienił, że jego interes prawny został naruszony w ten sposób, iż bezczynność organu naraża budżet gminy na straty. Zaznaczył, że jest mieszkańcem gminy...

I OZ 1134/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-25

. dotyczy jego interesu prawnego., Rozpoznając złożony wniosek Sąd I instancji uznał, iż wnioskodawca nie wykazał, by wynik niniejszego postępowania dotyczył jego interesu...
wnioskodawcy prawo dołączenia się do udziału w niniejszym postępowaniu i przyznającym mu interes prawny w postępowaniu wszczętym wnioskiem osoby trzeciej o udostępnienie...

I SAB/Wa 147/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-12-07

jako bezprzedmiotowe. Podał, że w omawianej sprawie Wojewoda [...], w wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego, nie dokonał prawidłowej oceny interesu prawnego...
wnioskodawczyni do żądania wznowienia tego postępowania. Wnioskodawczyni wywodzi bowiem swój interes prawny z faktu prowadzenia kiosku handlowego posadowionego na działce...

II SAB/Wa 598/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-15

skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach...
dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym. Natomiast według § 2 tegoż przepisu, uprawnionym do wniesienia skargi...

IV SAB/Wa 272/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-08-21

, że nie brała dotychczas udziału w postępowaniu administracyjnym, ale toczące się obecnie postępowania przed sądem administracyjnym dotyczy jej interesu prawnego. W dniu 21 września...
sądowoadministracyjnym ma interes prawny w danej sprawie, decyduje norma prawa materialnego, na której oparto zaskarżony akt, a nie interes faktyczny. Podkreśla...

II SAB/Sz 62/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-06-24

alkoholowych w przedmiotowym lokalu złożył najemca tego lokalu a nie jego właściciel, a więc skarżąca nie ma własnego interesu prawnego we wniesieniu skargi, w rozumieniu art. 28...
K.p.a., a tylko interes faktyczny. Interes prawny we wniesieniu skargi do sądu administracyjnego ma podmiot który wywodzi swoje prawo lub obowiązek i którego dotyczy...
1   Następne >   +2   +5   +10   100