Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami X

II GW 14/11 - Postanowienie NSA z 2012-01-26

prawnego, z którego wynikałby jego interes prawny., Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo...
, jeżeli wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony., Należy stwierdzić, że składający wniosek...

II GW 13/11 - Postanowienie NSA z 2012-01-24

jego interes prawny., Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami...
dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony., Należy stwierdzić, że składający wniosek nie należy do żadnej z kategorii osób...

II GW 15/11 - Postanowienie NSA z 2012-01-25

z którego wynikałby jego interes prawny., Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami...
postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony., Należy stwierdzić, że składający wniosek nie należy do żadnej...

II GW 16/11 - Postanowienie NSA z 2012-01-24

przy tym żadnego przepisu prawnego z którego wynikałby jego interes prawny., Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 30 sierpnia...
, a nie wniosła skargi, jeżeli wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony., Należy stwierdzić...

II GW 12/11 - Postanowienie NSA z 2012-01-25

z którego wynikałby jego interes prawny., Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami...
postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony., Należy stwierdzić, że składający wniosek nie należy do żadnej...

II OW 54/19 - Postanowienie NSA z 2019-09-11

na dalszy rozwój lotniska, ma interes prawny w rozstrzygnięciu ww. sporu kompetencyjnego. Wnioskodawca przedstawił także swoje stanowisko w sprawie, wskazując Regionalnego...
jest przedmiotem skargi. Osoba, która brała udział w postępowaniu administracyjnym, a nie wniosła skargi, jeżeli wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego...

I OW 222/15 - Postanowienie NSA z 2015-12-30

w przedmiotowej sprawie jako podmiot reprezentujący osobę prawną - Skarb Państwa, a więc działa w sferze dominium, reprezentując interes prawny Skarbu Państwa. Oznacza...
starosty może mieć interes prawny w sprawach dotyczących gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa położonymi na terenie danego miasta na prawach powiatu. Dotyczy...

I OW 48/21 - Postanowienie NSA z 2021-09-29

może zgłosić również osoba, która nie brała udziału w postępowaniu administracyjnym, jeżeli wynik tego postępowania dotyczy jej interesu prawnego, a także organizacja społeczna...
sądową organizacjom społecznym, choćby nie posiadały one osobowości prawnej, w zakresie ich statutowej działalności w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób...

I OW 187/08 - Postanowienie NSA z 2009-03-24

interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Przy czym pod pojęciem 'interes prawny...
' należy rozumieć interes zgodny z prawem i interes chroniony przez prawo. Istotą interesu prawnego jest jego związek z konkretną normą prawa materialnego - taką normą, którą...

I OW 61/16 - Postanowienie NSA z 2016-06-29

. Posiada on interes prawny, tj. możliwość uzyskania zwrotu kosztów udzielonej pomocy medycznej świadczeniobiorcy ze środków publicznych, których dysponentem jest NFZ...
w sprawie zgłasza osoba, której interesu prawnego dotyczy wynik tego postępowania., Przypomnieć należy, iż przedmiotowy spór o właściwość został zainicjowany wnioskiem...
1   Następne >   +2   +5   +10   61