Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 617 Uprawnienia do wykonywania określonych czynności i zajęć X

II GSK 1066/09 - Wyrok NSA z 2010-12-14

rozpatrzenie sprawy na podstawie art. 127 § 3 k.p.a. W ocenie organu skarżący nie ma w sprawie interesu prawnego w rozumieniu art. 28 k.p.a., bowiem nie istnieje norma...
w w/w postępowaniu administracyjnym status strony., Zgodnie z art. 28 k.p.a. stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności...

VI SA/Wa 1758/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-12-10

w postępowaniu o powołaniu na stanowisko komornika sądowego rewiru [...] przy Sądzie Rejonowym w M. Jego interesu prawnego nie można wyprowadzić z faktu...
- w ocenie skarżącego - przysługuje mu status strony., Niezgodne z prawem powołanie na stanowisko komornika J. S. naruszyło jego interes prawny., Decyzją z dnia...

VI SA/Wa 1586/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-02-07

, jeżeli wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony. Warunkiem takiego uczestnictwa jest zatem uprzedni...
administracyjnym, jeżeli wynik tego postępowania dotyczy jej interesu prawnego., Pod pojęciem 'interes prawny' należy rozumieć interes zgodny z prawem i interes chroniony...

VI SA/Wa 895/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-08-11

), w którym stwierdzono, iż pojęcie 'strony' może być wyprowadzone tylko z konkretnej normy prawnej, która może stanowić podstawę do sformułowania interesu lub obowiązku...
. Interes prawny w postępowaniu administracyjnym oznacza więc ustalenie przepisu prawa powszechnie obowiązującego, na podstawie którego można żądać skutecznie czynności organu...

VI SA/Wa 286/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-08

ich dotyczą, a zatem posiadają oni interes prawny w rozumieniu art. 28 kpa., Postanowieniem z dnia [...] października 2018 r., [...], Minister odmówił wszczęcia postępowania...
., utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie uznając, że skarżący nie mają interesu prawnego w rozumieniu art. 28 kpa., W uzasadnieniu postanowienia z dnia [...] listopada 2018...

VI SA/Wa 1221/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-07-30

[...] marca 2012 r., w przedmiocie, wydania certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Interes prawny do wniesienia skargi...
zaskarżonej decyzji. Nadto wskazał, iż istnieje związek pomiędzy wadliwością powyższego rozstrzygnięcia, a jego interesem prawnym, opartym w jego ocenie na ochronie zawodu doradcy...

VI SA/Wa 160/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-05-13

stron postępowania w tym przedmiocie. W tym zakresie konieczne jest zatem odwołanie się do treści art. 28 kpa., . Minister podzielił pogląd, że interes prawny oznacza...
administracyjna) może mieć wpływ na sytuację prawną tego podmiotu w zakresie prawa materialnego. Interes taki powinien być bezpośredni, konkretny, realny i znajdować...

VI SA/Wa 1283/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-07

uznania, że wnioskodawca nie ma interesu prawnego we wszczęciu postępowania,, - naruszenie art. 7 w zw. z art. 77 § 1 k.p.a. poprzez błędną ocenę pisma spółki z 9 lutego...
przez J. C. obowiązków doradcy restrukturyzacyjnego Z. sp. z o.o.,, - błąd w ustaleniach faktycznych, polegający na uznaniu, że spółka nie ma interesu prawnego w domaganiu...

VI SA/Wa 302/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-23

z dnia [...] października 2011 r. uznał, że R. K. nie ma interesu prawnego w postępowaniu objętym składanymi wnioskami. Nie dotyczy ono jego praw lub obowiązków...
zarzucając naruszenie art. 28 k.p.a. przez uznanie, że nie posiada w sprawie interesu prawnego. Zdaniem skarżącego posiada interes prawny, gdyż organ administracji...

VI SA/Wa 2907/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-12-23

jest niedopuszczalne, jeżeli zostało wniesione przez osobę, nie będącą stroną w rozumieniu art. 28 k.p.a. Wynika z niego, że stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego...
lub obowiązku dotyczy postępowanie, albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek., Minister wskazał, że sam art. 28 k.p.a. nie może stanowić...
1   Następne >   +2   +5   +10   100