Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Sz 591/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-12-03

. Świadczy to o istnieniu jego interesu prawnego w stwierdzeniu nieważności zaskarżonej decyzji. Powołując się na wyrok z dnia 3.04.2014 r., w sprawie sygn. akt I SA/Sz 302714...
Przedsiębiorstwo podniosło, iż Wojewódzki Sąd Administracyjny nie miał wątpliwości co do istnienia interesu prawnego skarżącego Przedsiębiorstwa w zaskarżeniu wyniku...

II SA/Wr 531/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-12-18

strony przeciwnej, skarżący nie wykazał zaistniałego w dacie wnoszenia skargi naruszenia zaskarżoną uchwałą indywidualnego interesu prawnego lub uprawnienia. Stawiając...
., Podnosząc, że zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą podjętą przez organ gminy...

II SA/Wr 292/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-06-11

chroniony interes ekonomiczny'. Zdaniem strony, Spółce jako przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu przysługuje interes prawny w zaskarżeniu uchwały o odmowie...
zatwierdzenia taryf, wynikający z art. 26 ust. 1 stawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Interesem prawnym przedsiębiorstwa wodociągowo...

III OSK 5913/21 - Postanowienie NSA z 2021-10-06

do naruszenia interesu prawnego, o którym mowa w art. 101 ust. 1 u.s.g. i dopuszczalności wniesienia skargi do sądu administracyjnego nie jest konieczne odczekanie...
przez stronę, aż określona uchwala, która w jej ocenie zawiera postanowienia naruszaiące je j interes prawny, wejdzie w życie i realnie pogorszy sytuację prawną jednostki...

III OSK 5958/21 - Postanowienie NSA z 2021-10-06

do naruszenia interesu prawnego, o którym mowa w arl. 101 ust. 1 u.s.g. i dopuszczalności wniesienia skargi do sądu administracyjnego nie jest konieczne odczekanie...
przez stronę, aż określona uchwała, która w jej ocenie zawiera postanowienia naruszające jej interes prawny, wejdzie w życie i realnie pogorszy sytuację prawną jednostki...

II SA/Kr 1284/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-11-07

nie uczestniczył w postępowaniu administracyjnym - wykazał interes prawny w zaskarżeniu decyzji. Niniejsze wezwanie zostało doręczone A. Z. F. w dniu 9 września 2014 r...
, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących...

II OSK 742/13 - Wyrok NSA z 2014-10-03

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j.: Dz.U. z 2012 r. poz. 270) uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik...
Praw Obywatelskich oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział...

II SA/Wr 735/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-12-19

nr 1647404). Następnie kolegium podkreśliło, iż w doktrynie i orzecznictwie sądów administracyjnych przyjmuje się, że mieć interes prawny w postępowań administracyjnym...
albo żądać zaniechania lub ograniczenia czynności organu sprzecznych z potrzebami danego podmiotu. Od interesu prawnego odróżnić należy interes faktyczny, tj. stan...

II SA/Wr 733/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-12-13

gminnym (t.jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem podjętymi przez organ gminy...
się naruszeniem interesu prawnego. Tak więc skarżący skarżąc w powyższym trybie uchwałę rady gminy musi się wykazać nie tylko indywidualnym interesem prawnym lub uprawnieniem...

II OSK 879/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-28

siostrze J.M.. Również i do skargi nie został dołączony żaden dokument potwierdzający interes prawny Z.M. - jako następcy po właścicielu działki nr [...] położonej...
z posiadaniem przez wnoszącego skargę interesu prawnego. Kryterium 'interesu prawnego', na którym oparta jest ta legitymacja, ma charakter materialnoprawny i wymaga...
1   Następne >   +2   +5   +10   100