Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II SA/Bd 515/20 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2020-08-03

prawnego bądź określenia naruszenia prawa., W piśmie z dnia [...] czerwca 2020 r. skarżące stowarzyszenie na wezwanie Sądu w kwestii posiadania interesu prawnego...
do zaskarżenia uchwały wyjaśniło, że ma interes prawny w sprawie albowiem opiniowało i ma możliwość bycia jednym z wykonawców zaskarżonego dokumentu. Ponadto ze względu...

IV SA/Wa 729/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-08-25

kwestionowanej decyzji. Zaś przedstawione przez nich okoliczności potwierdzają, iż wnioskodawcy nie mają interesu prawnego w postępowaniu o stwierdzenie nieważności...
, nie wykazali interesu prawnego w postępowaniu o stwierdzenie nieważności kwestionowanej decyzji. Zaś o tym czy określonemu podmiotowi przysługują uprawnienia strony...

II SA/Rz 1612/16 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-04-25

postępowaniu administracyjnym. Stosownie do art. 28 K.p.a. stroną jest każdy czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu...
na swój interes prawny lub obowiązek. Osoba, która składała wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji musi wykazać swój interes prawny w sprawie stwierdzenia...

II OSK 557/17 - Wyrok NSA z 2019-01-29

jak wprowadzanego od lat przez skarżącą do obrotu środka ochrony roślin 'A.'. W przedstawionej sytuacji, zdaniem skarżącej posiada ona interes prawny w rozumieniu art. 28...
osiągnąć. Fakt ten mógłby być z kolei podstawą faktyczną do wystąpienia z roszczeniem cywilnoprawnym wobec uczestnika postępowania czyniąc, w ocenie organu, interes prawny...

II OSK 30/15 - Wyrok NSA z 2016-10-26

mieszkańców'., W uzasadnieniu skargi w części dotyczącej wykazania interesu prawnego skarżącej Fundacji podniesiono, że statutowym celem działania Fundacji jest ochrona...
mających na celu zapobieganie i zwalczanie bezdomności zwierząt. Dlatego swój interes prawny skarżąca wywodzi ze swoich celów statutowych i ustawowych wynikających...

I OSK 752/21 - Wyrok NSA z 2021-11-30

wszczęcia postępowania - z uwagi na brak interesu prawnego wnioskodawcy. Skarżący wystąpił z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, wywodząc swój interes prawny...
utrzymał w mocy swoje postanowienie. Sąd I instancji podzielił stanowisko organu, że skarżący nie miał interesu prawnego w ww. sprawie., Skarżący wniósł od powyższego wyroku...

II OSK 279/13 - Wyrok NSA z 2014-07-15

nieważności decyzji wszczyna się na żądanie strony lub z urzędu. Organ podkreślił, że zgodnie z art. 28 k.p.a. stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku...
dotyczy postępowanie, albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Legitymację prawną do wystąpienia w wnioskiem o stwierdzenie nieważności...

II SA/Gd 400/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-11-16

sprawy przez Kolegium. Dzierżawa jest tytułem prawnym do dysponowania nieruchomością zaś wynikającej z niej ustawowe prawo pierwokupu daje wnioskodawcy interes prawny...
1997 r. o gospodarce nieruchomościami jednoznacznie wynika interes prawny dzierżawcy, skoro decyzja podjęta w postępowaniu zwrotowym ma bezpośredni wpływ na jego sytuację...

IV SA/Wa 2188/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-24

prowadzonej działalności notarialnej i nie wykazała swojego interesu prawnego do uzyskania zaświadczenia. W zażaleniu A. B. podniosła, iż w postępowaniu o wydanie zaświadczenia...
nie można stosować wprost reguł postępowania administracyjnego poprzez odnoszenie interesu prawnego z art. 28 k.p.a. do interesu prawnego z art. 217 § 2 pkt 2 k.p.a. Organ...

IV SA/Wa 344/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-09-28

wymogiem takiej skargi jest wykazanie naruszenia interesu prawnego skarżącego, a nie tylko 'spodziewanego naruszenia interesu publicznego'. W ocenie Rady Fundacja nie wykazała...
, iż przedmiotowa uchwała naruszyła jej interes prawny. Z tego powodu skarga winna być oddalona (brak legitymacji)., Ponadto treść uchwały spełnia wymogi art. 11 ust. 3...
1   Następne >   +2   +5   +10   100